Hvem kan få 4. dose?

For å få 4. dose må du dokumentere at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om 4. dose. Du kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning. Dersom du tilhører denne gruppen skal du tidligere ha fått et brev fra sykehuset som du kan ta med deg til vaksinekontoret når du møter opp til vaksinasjon. Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at du tilhører en pasientgruppe som kan motta en fjerde dose:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Personer med autoimmun sykdom

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 4. dose med koronavaksine: 

Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der det anbefales 4.dose med vaksine mot covid-19 (Norsk revmatologisk forening)

Du må ta med dokumentasjon på at du bruker et slikt preparat. Dette kan gjøres ved at du tar med vanlig ID i tillegg til resept, eller selve forpakningen med påskrift som viser at du er bruker av medisinen. Alternativt kan du ta med journalutskrift som bekrefter det samme. Brev fra behandlende spesialist som dokumenterer at du bruker et av preparatene kan også benyttes. Vær oppmerksom på at medikamentlisten kan bli oppdatert/utvidet på et senere tidspunkt.

Vaksinetype

Koronavaksinene som skal benyttes til 4. dose er mRNA-vaksinene fra BioNTech-Pfizer og Moderna. Begge vaksinene kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt tidligere.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er anbefalt intervall mellom grunnvaksinasjon (3 doser) og oppfriskningsdose (4. dose) minimum 3 måneder.

Beskyttelse etter 4. dose

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppene enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen. 

En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose. Hvor godt en ekstra vaksinedose beskytter, vil bli fulgt opp i studier både i Norge og i andre land i tiden fremover. FHI anbefaler ikke rutinemessig måling av antistoff etter 3. dose. 

Personer som har alvorlig svekket immunforsvar, bør fortsatt leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet. De kan være sårbare for alvorlig sykdomsforløp også etter en ekstra vaksinedose. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. Dette kan bidra til å redusere sannsynlighet for smitte til husstandsmedlemmer som kan ha dårligere vaksinerespons.

Bestill time til 4. dose

Vaksinasjon med 4. dose foregår på kommunens vaksinekontor på Lindesnes legevakt.

Du bestiller time ved å ringe vaksinetelefonen på tlf. 46 83 80 68 (åpen mandag-fredag kl. 09-11 og 12-14)