Hva består kommuneplanen av?

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arealplanen er en overordnet plan for hele kommunens fremtidige arealbruk. Plankart og bestemmelsene er juridisk bindende, og styrer arealutvikling og vern. 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i 13.02.2. Planen bygger på FNs bærekraftsmål og er resultat av en grundig prosess med mye medvirkning fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. 

Hvordan arbeider vi med kommuneplanen?

Arbeidet med kommuneplanen skal ha god politisk forankring og sikre medvirkning fra innbyggere, nærings- og organisasjonsliv. 

Her kan du lese forslag til planprogram - Kommuneplanens arealdel 2023-2033 (pdf)

I denne revisjonen ønsket vi innspill til næringsarealer og kommuneplanens bestemmelser. 

Dette skjer videre

  • Vi utarbeider nå et forslag til endelig fastsatt planprogram. Dette legges frem for politisk behandling i utvalg for plan og samfunnsutvikling den 31. januar 2023 i kommunestyresalen. Møtet streames og det er åpent for publikum.
     
  • Planprogrammet blir et viktig grunnlag for å vurdere hvilke innspill vi skal jobbe videre med. Den 28. februar skal utvalget vurdere hvilke innspill som skal tas med videre og utredes med tanke på innarbeidelse i forslag til ny kommuneplan. Dette skjer i et eget silingsvedtak. I utkastet til planprogram er det foreslått å begrense revisjonen til næring og kommuneplanens bestemmelser. Det betyr at vi forventer at mange av innspillene som gjelder nye områder for bolig og fritidsbolig vil bli silt bort.
     
  • Utkast til plan utarbeides med mål om at det kan sendes på høring den 21. mars og vedtas i kommunestyret den 16. juni.
     
  • Det blir ikke gitt informasjon til hver enkelt om hvilke innspill som blir tatt med videre, men det er god anledning til å følge med på behandlingen av innspill og beslutninger som tas på kommune-TV. Du kan også lese sakspapirer og vedtak via kommunens innsynsløsning, eller være tilhører på møtene.

Her finner du oversikt over politiske møter

Her kan du se kommune-TV 

Her kan du lese dokumenter i innsynsløsningen