Hva består kommuneplanen av?

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arealplanen er en overordnet plan for hele kommunens fremtidige arealbruk. Plankart og bestemmelsene er juridisk bindende, og styrer arealutvikling og vern. 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i 13.02.2. Planen bygger på FNs bærekraftsmål og er resultat av en grundig prosess med mye medvirkning fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. 

Hvordan arbeider vi med kommuneplanen?

Arbeidet med kommuneplanen skal ha god politisk forankring og sikre medvirkning fra innbyggere, nærings- og organisasjonsliv. 

Her kan du lese vedtatt planprogram - Kommuneplanens arealdel

I denne revisjonen ønsket vi innspill til næringsarealer og kommuneplanens bestemmelser. 

Dette skjer videre

  • Den 28. februar skal utvalg for plan og samfunnsutvikling vurdere hvilke innspill som skal tas med videre og utredes med tanke på innarbeidelse i forslag til ny kommuneplan. Dette skjer i et eget silingsvedtak. I utkastet til planprogram er det foreslått å begrense revisjonen til næring og kommuneplanens bestemmelser. Det betyr at vi forventer at mange av innspillene som gjelder nye områder for bolig og fritidsbolig vil bli silt bort. Møtet streames og er åpent for publikum.
  • Innspillene som tas med videre utredes nærmere. De innspillene som etter konsekvensutredning anbefales lagt inn, blir innarbeidet i utkast til plan for behandling i utvalg for plan og samfunnsutvikling den 21. mars.
  • Planutkastet sendes på høring i tidsrommet 21. mars – 9. mai 2023
  • Planen vedtas i kommunestyret den 16. juni.

Innsyn - følg saken

Denne informasjonen blir også sendt ut som brev til alle som har levert innspill om endringer i arealformål, men det blir ikke gitt informasjon til hver enkelt om hvilke innspill som blir tatt med videre. Det er mulig å følge med på behandlingen av innspill og beslutninger som tas på kommune-TV og lese vedtak som blir tilgjengelig på kommunens nettsider. Du kan også være tilhører på møtene.