Les økonomirapporten

Økonomirapporten behandles i formannskapet 22. oktober og i kommunestyret 29. oktober.

Les økonomirapporten digitalt her eller les pdf-versjon her.

Merforbruk

Pr 31. august 2020 er anslått merforbruk i driftsbudsjettet redusert til 2 millioner kroner. Dette tallet er betydelig lavere enn forrige prognose, og grunnen er at forventede utgifter til pensjon er vesentlig redusert.

Et merforbruk betyr at kommunen bruker mer penger enn budsjettert.

Merforbruket på 2 millioner kroner fremkommer slik:

  • Merforbruk på tjenesteområdene                             70,3 mill. kr
  • Mindre sentrale utgifter (lønn/pensjon)                - 67,2 mill. kr (usikkert)
  • Mindre sentrale inntekter                                             4,4 mill. kr (usikkert)
  • Mindre utgifter til renter på lån                               -   9,4 mill. kr

Hovedårsakene til merforbruket er

Korona-situasjonen har medført økte kostnader, og vi har vært nødt til å utsette arbeidet med effektivisering. Kommunen skulle redusere driftsbudskostnadene med 27 millioner kroner i 2020, men vi anslår at vi klarer rundt halvparten av dette.  

Vi opplever dessuten jevnt stigende behov i tjenestene innen velferdsområdet.

Hva gjøres nå?

  • Rådmannen foreslår for politikerne å justere budsjettet ved å øke rammen med 40 millioner kroner på tjenesteområdene oppvekst, samfunnsutvikling og velferd for å kompensere for manglende innsparinger og økte behov.
  • Staten har signalisert at de så langt som mulig vil kompensere kommunen for utgiftene knyttet til korona, derfor foreslår rådmannen å avvente med justering av budsjett her.
  • VI jobber videre med utviklings- og forbedringsprosjektet som har til hensikt å redusere kommunens kostnader og utvikle kommunens tjenester.

Hvordan har korona påvirket kommunens økonomi?

2020 har gitt oss utfordringer som vi ikke så for oss da året startet. Korona-situasjonen har økt de økonomiske utfordringene ytterligere. Vi har ikke fått omstilt oss og spart så mye penger som vi hadde planlagt. Vi har i tillegg hatt etterslep på oppgaver som følger av kommunesammenslåingen. Dette har krevd mer enn forutsett.

Rådmannen vil fortsette arbeidet med å effektivisere og tilpasse driften til den økonomiske situasjonen.

Hvor mye har korona kostet kommunen?

Vi anslår at korona-situasjonen har påført kommunen merutgifter og tapte inntekter på til sammen 57 millioner kroner. En del er allerede kompensert fra staten.

  • Tapte inntekter skyldes blant annet stengt sfo, barnehage, kino, svømmehall og andre aktivitets- og kulturtilbud som måtte stenge ned grunnet korona.
  • Merforbruket kommer av de ulike smitteverntiltakene som kommunen måtte iverksette.

Investeringer

Det er budsjettert med investeringer på til sammen 385 millioner kroner i 2020. Noen prosjekter er overført fra 2019. På grunn av kapasitet og hensyn til smittevern vil noen investeringer ikke bli fullført i 2020. Rådmannen foreslår å forskyve prosjekter på til sammen 39,4 millioner kroner til 2021.