Plandokumenter

Tilhørende plandokumenter som er lagt ut til offentlig ettersyn finner du i vårt planregister. Dokumentene vil være på plass senest tirsdag 2. juni.

Klikk her for planregister

Årsak til detaljregulering for området

Hensikten med planforslaget er fortetting med 28 ny tomter for fritidsbebyggelse i eksisterende hytteområde på Lande, som i dag har 23 eksisterende hyttetomter.

I tillegg reguleres inn areal for lekeplass, badeplasser, stier, kyststi og felles brygge med flytebrygganlegg som gir ca. 80 båtplasser. Videre er det regulert inn eksisterende private brygger, atkomstveier, parkeringsareal samt areal for renovasjon, energi og VA-anlegg.

Planområdet omfatter delområde H5 samt noe areal avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel.

Si din mening - send inn merknader

Du logger deg på via ID-porten og sender inn dine merknader digitalt innen 11. juli

Si din mening her 

Du kan også sende dine merknader med vanlig postgang til:

Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev merkes «Detaljregulering Juvikkodden hyttefelt»

Offentlig journal - innsynsløsning
Offentlig journal - innsynsløsning

Innsyn i saken

Du kan via vår innsynsløsning se offentlige dokumenter sendt inn i tilknytning til denne saken. 

I søkefelt (marker i gult i bildet): skriv inn saksnummer 20/03600