Se kommunalsjefens orientering på kommune-TV

Kommunalsjef Heidi Henanger Haven orienterte om endringene i kommunens helse- og omsorgstjenester i formannskapet 8. September. 

Se orienteringen på kommune-TV.

Hvorfor gjør vi endringer?

Det er hovedsakelig to grunner til det:

1. Vi må forberede oss på framtiden

Antall eldre over 80 år mer enn dobles fram mot 2040, samtidig som antall yrkesaktive synker. Vi har i tillegg flere som står utenfor arbeidslivet. 

Lindesnes kommune kan derfor ikke drive helse- og omsorgstjenestene som i dag. Omstilling er helt nødvendig. Vi må utvikle helse- og omsorgstjenestene slik at vi er i stand til å møte endringene i samfunnet vårt på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.

 • Vi omstiller og utvikler tjenester som fremmer helse, forebygger og rehabiliterer skader, lidelser og sykdom. Slik at flere av våre innbyggere kan holde seg friskere og bo hjemme lenger. Da vil en lavere andel av befolkningen få behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Vi skal også utnytte potensialet i nye hjelpemidler og ny teknologi slik at flere kan mestre egen hverdag lenger, forklarer kommunalsjef for velferd, Heidi Henanger Haven.

Vi må dreie helse- og omsorgstjenestene mot forebygging fremfor reparasjon. Helsehuset er et viktig grep i omstillingen. I helsehuset skal vi samle og styrke tjenester som koordinerer og legger til rette for at befolkningen får bedre helse, økt evne til å klare seg selv og bo hjemme lenger.

Se film om helsehuset her.

 

2. Vi har ikke råd til å drive som i dag

Helse- og omsorgstjenester i Lindesnes kommune er kartlagt og analysert. Helse- og omsorgstjenestene i Lindesnes drives 60 millioner kroner dyrere enn i sammenlignbare kommuner. Det er avdekket at vi har flere boliger, korttidsplasser og langtidsplasser i våre sykehjem og omsorgssentre enn sammenlignbare kommuner. Vi har ikke råd til å drive som i dag. Selv om vi vet at vi må øke volumet på helse- og omsorgstjenester etter hvert, må vi derfor redusere kostnadsnivået her og nå.

 

Disse tiltakene er vedtatt for 2022

På bakgrunn av gjennomført kartlegging og analyse har kommunestyret vedtatt at rådmannen igangsetter følgende tiltak i 2022:

 • Endringer i langtidsplasser institusjon med reduksjon av antall plasser og enhetspriser
 • Endringer i korttidsplasser institusjon med reduksjon av antall plasser 
 • Endringer i drift av boliger med mulighet for heldøgns tjenester med reduksjon av antall boliger og enhetspriser
 • Endringer i miljøterapeutiske tjenester med effektivisering av drift og reduksjon av årsverk
 • Utvidet bruk av velferdsteknologi. Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester skal velferdsteknologi vurderes som førstevalg. 
 • Endringer av nattjenesten med utvidet bruk av velferdsteknologi og reduksjon av fysiske nattevakter

Denne høsten gjøres endringer i boliger, korttids- og langtidsplasser

 • En langtidsplass på avdeling 4 ved Mandal sykehjem avvikles (høsten 22)
 • Avdeling 6 med syv langtidsplasser ved Mandal sykehjem avvikles (høsten 22)
 • Seks korttidsplasser ved Marnardal omsorgssenter avvikles (høsten 22)
 • Tolv boliger ved Ulvegjelet omsorgssenter avvikles (våren 23)

Det er ingen ansatte som mister jobben som følge av endringene vi gjør. Pasienter og deres pårørende som er direkte berørt er informert og følges opp.