Møtestruktur

Skolene har ulik frekvens på møtet, avhengig av størrelse, men ca. en gang pr. mnd. Det anbefales at det settes av minimum 1,5t pr. møte. Ved forfall meldes det til leder av Oppvekstteamet, som er en fra skolens ledelse. 

For å øke fokus på systemnivå vil en ha felles agenda på Oppvekstteam: 

  1. Systemsaker 
  2. Individsaker 
  3. Fravær, gjennomgang fraværslister – jmf. handlingsplan for skolenærvær 

Skolens læringslos oversender forslag til agenda en uke før planlagt Oppvekstteam. Medlemmene i basisteamet gir tilbakemelding om det er øvrige saker det er behov for drøftes. Endelig agenda oversendes deltakere, og alle deltakere er forpliktet til å forberede seg jmf. agendaen. Skolen ber foresatte om samtykke til drøfting av individsaker. 

Ved behov for koordinering av enkeltelevers opplæringstilbud/sakkyndighetsarbeid med PP-rådgiverne, anbefales det å legge et kort møte i tilslutning til Oppvekstteamet. 

Formål

Tverrfaglig drøftingsmøte for å vurdere årsaker til utfordringer på system- og individnivå, som igjen vil definere hvilke tjenester/tiltak som vurderes som rett instans/nivå. Oppvekstteam er et av tiltakene Lindesnes kommune har utarbeidet for å imøtekomme regjeringens satsning på å styrke det tverrfaglige samarbeidet i og rundt barnehager og skoler, samt bedre samordning av PP-tjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Omfang

 Oppvekstteam gjennomføres en gang pr. mnd. Ansatte som er bekymret på system- eller individnivå melder dette til sin leder, som avgjør om sak skal drøftes i Oppvekstteam.