Leder - Lena Vigeland Wilhelmsen

Kontaktinformasjon

Leder: Lena Vigeland Wilhelmsen
Telefon: 91 35 97 20
Send epost til leder

Dokumentsenteret - avdelingsleder Karina Hillesund Larsen

​Ansvarsområde

  • Dokumentsenteret har ansvaret for kommunens sentrale post- og arkivfunksjoner, og håndterer all post til og fra kommunen. Avdelingen sørger for å gjøre kommunens postlister tilgjengelige for publikum for å sikre åpenhet i forvaltningen.
  • Dokumentsenteret har også ansvar for kommunens saksbehandlingssystem.
  • Dokumentsenteret sørger for å arkivere nødvendige dokumenter som produseres av kommunen 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Karina Hillesund Larsen
Telefon: 48 99 11 33
Send epost til avdelingsleder

Lønn og personal - avdelingsleder Kristin Lauvdal

Ansvarsområde

  • Lønn og personal har det overordnede ansvaret for å ivareta kommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dialogen med stab og enhetene er sentralt i dette arbeidet.
  • Videre har avdelingen ansvar for rett lønn til rett tid til rett person, refusjoner og for gjennomføring av alle typer lokale lønnsforhandlinger.
  • Til stab og enhetene kan vi tilby spisskompetanse på tolking av lov- og avtaleverk, lokale reglementer og retningslinjer, tilsettingsarbeid, personalsaker, pensjonsordning og personforsikring. Vi kan veilede i arbeidsmiljøutvikling og konflikthåndtering.
  • Avdelingen gir generell rådgivning innen lønn, fravær, personal- og organisasjonsutvikling. Videre bidrar vi med koordinering av kommunens lærlinger, kompetanseutvikling for ledere og merkantile, prosjektarbeid og prosessarbeid. Vi arbeider ut fra en målsetting hvor lederne i Lindesnes kommune skal være dyktige på å ivareta sine personalressurser til beste for innbyggere og brukere av tjenestene.
  • Hele kommunen skal arbeide for å få trivsel, trygghet og nærvær på arbeidsplassene med et stort fokus på heltidskultur.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Kristin Lauvdal
Telefon91 17 81 95
Send e-post