Skolestartskjema

Skolestartskjema brukes på alle barn i kommunen som begynner på skolen til høsten. Formålet med å fylle ut skjemaet er at skolen skal kunne tilrettelegge skolestarten best mulig for det enkelte barnet.

Denne informasjonen skal bidra til å:

 • skape trygghet for barnet og foreldre/foresatte ved skolestart
 • sikre sammenheng i barnets læringen og utviklingen.

Skjema

Skolestartskjema - fylles ut av foresatte/barn

Informasjon

Barn med barnehageplass

 1. Barnehagen fyller ut skolestartskjema før vårens foreldresamtaler, de forholder seg til en veileder som er utarbeidet.
 2. Foreldre får skjema med hjem og fyller ut ”personlige opplysninger” øverst, limer gjerne inn et bilde av barnet, signerer skjema og tar det med til foreldresamtalen.
 3. Skjemaet sendes av barnehagen direkte til den enkelte skole innen 15. mai. 
 4. Rektor formidler informasjonen til 1. trinns kontaktlærer og SFO-leder.

Barn uten barnehageplass

 1. Foresatte får tilsendt skjemaet før førskolekontrollen på helsestasjonen.
 2. Foreldre fyller ut ”personlige opplysninger” øverst, limer gjerne inn et bilde av barnet og tar det med til helsestasjonen.
 3. Helsesykepleier gjennomgår og fyller ut resten av skjemaet sammen med foresatte.
 4. Skjemaet sendes av helsestasjonen til den enkelte skole senest innen 15. mai

Årshjul 2021/22 - Overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO)

Last ned/skriv ut årshjul for 2021/2022 

Årshjul 2021/22 - Overgang fra barnehage til skole og SFO

Tid:

Hva:

Hvem har ansvaret:

September

 • Temasamling: overgang fra barnehage til skole
 • Arbeidsgruppe overgang bhg/skole

September

 • Infoskriv fra LABU til barnehagene om LABU`s tilbud til minoritetsspråklige barn
 • LABU

Oktober

 • Vurderingsmøte/dialog ang. barn som har sakkyndig vurdering som medfører vesentlige tilpasninger i skolen.
 • Vurderingsmøte/dialog om minoritetsspråklige barn som har vært mindre enn 2 år i Norge bør diskuteres i samarbeid med LABU
 • Styrer tar kontakt med PP-tjenesten og avtaler møte med foresatte og skolen
 • Styrer tar kontakt med LABU og avtaler møte med foresatte og skolen

I løpet av høsten

 • Førskolebarna inviteres til lesebesøk på nærskolen (fadderklassen)
 • Enhetsleder nærskole og lærer for fadderklassen

November

 • Infoskriv om overgangen i fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO) sendes til alle foresatte – kopi til skolene
 • Arbeidsgruppa utarbeider et forslag til infoskriv. Styrer sender ut infoskriv

November

 • Forberedelse til innskriving
 • Elektronisk utsending av skjema til foresatte
 • Oppvekst
 • Skoleledelse + IST-ansvarlig

Desember

 • Digital innskriving
 • Oppvekst

Januar

 • Planlegging av foreldremøte
 • Enhetsleder nærskole innkaller til et planleggingsmøte (representanter fra SFO, kommunale og private barnehager).
 • Arbeidsgruppa utarbeider forslag til ei felles saksliste og powerpoint.

Januar

 • PPT sender ei liste til hver skole om hvilke barn som har sakkyndig vurdering (til overgangsmøte i februar/mars)
 • PPT

Februar

 • Foreldremøte på nærskolen
 • Samarbeid mellom barnehagen(e), SFO og nærskolen

Februar/mars

 • Skoleledelsen besøker førskolegruppene
 • Infoskriv til foresatte før besøket. Arbeidsgruppa utarbeider et infoskriv.

Februar/mars

 • Overgangsmøter for barn med sakkyndig vurdering
 • Skolen innkaller til møte på nærskolen (foresatte, PPT, barnehage, skole)

Mars

 • Søknad om SFO. Frist: 1. mars

 

I løpet av våren

 • Førskolebarna inviteres til lesebesøk på skolen (fadderklassen)
 • Enhetsleder nærskole og lærer for fadderklassen

I løpet av våren

 • Førskolebarna besøker skolegården (uformelt besøk)
 • Barnehagene

I løpet av våren

 • Førskolebarna besøker skolebygningen (uformelt besøk)
 • Barnehagene

April

 • Foreldresamtaler i barnehage
  Tema: overgang bhg/skole
 • Gjennomgang av skolestartskjema
 •  Barnehagene (skolestartskjema og veileder til skolestartskjema ligger i Compilo og på kommunens hjemmeside)

April

 • Fylle ut skolestartskjemaer
 • Barnehagene

Mai

 • Skolestartskjemaer sendes til nærskolen. Frist: 15 mai
 • Barnehagene

Mai

 • Overgangsmøter for alle barn
 • Barnehagene avtaler gjennomføring med nærskolen. Husk samtykke fra foresatte.

Juni

 • Førskoledag og foreldremøte på nærskolen
 • Enhetsleder på nærskolen. Arbeidsgruppa utarbeider et forslag til gjennomføring

Juni

 • Besøksdag på SFO
 • SFO-leder

Juni

 • Evaluering av overgangsåret
 • Arbeidsgruppa

Nærskoler = Skolekretser