Om tjenestene

PPT/ Kompetansesenter Sør har et spesielt fokus på å styrke skolene i regionen i forhold til deres arbeid med tilpasset opplæring. Målet for arbeidet er å redusere andelen spesialundervisning og ansvarliggjøre skolene i deres arbeid med tilpasset opplæring. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er kommunens sakkyndige instans, hjemlet i opplæringsloven § 5-6. Alle kommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste.

PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område (ikke videregående skole/ universitet/ høyskole).

PPT er også sakkyndig i forhold til utsatt/ fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/ fritak for opplæringsplikten. PPT skal sørge for at blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.

Dersom du søker hjelp for videregående opplæring er oppfølgingstjenesten ved Agder fylkeskommune rette instans.

Våre arbeidsområder

  • Sakkyndig vurdering av spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder.
  • Sakkyndig vurdering for elever i grunnskolen.
  • Sakkyndig vurdering for voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens område.
  • Veiledning til barnehage/ skole i Ressursteam.
  • Støtte/ medhenviser til andre instanser. 

Kompetansesenter Sør

Målsetning til Kompetansesenter Sør er å redusere antall henvisninger til PP-tjenesten.

Opplæring og styring knyttet til tilpasset opplæring ute i skolene vil være en sentral del av målsetningen for å oppnå denne reduksjonen. Dette skal en forsøke å ha fremme i alt arbeid ved senteret.