Les planstrategien.

Formålet med planstrategien er å avklare hvilke planer kommunen vil starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling. Den ønskede samfunnsutviklingen kommer blant annet til utrykk i de nasjonale forventningene til regional og lokal planlegging, i regionplan Agder 2030 og i vår egen kommuneplan.

I tillegg uttrykkes forventninger i både lover, forskrifter, regler, offentlige utredninger og andre overordnede plan- og utredningsdokumenter.

De nasjonale forventingene er tydelige på at lokal planlegging skal være målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. Derfor er det avgjørende at planambisjonene er tilpasset utfordringsbildet og plankapasiteten i kommunen. Dette betyr også at vi i planstrategien vil prioritere hva som er viktigst å få på plass i denne perioden og så sørge for at vi gjennomfører disse planprosessene mest mulig effektivt.