Formannskapet i Lindesnes

Formannskapet i Lindesnes kommune

På bildet: Thor Gilbertson (PP), Janne Fardal Kristoffersen, ordfører (H), Stanley Tørressen (H), Nancy T. Olsen (FRP), Anita Christensen (KRF), Gerd Reme (KRF), Ivar Lindal (KRF)
Ikke tilstede: Per Olav Skutle (V) og Trond Hennestad (AP)

MEDLEMMER I PERIODEN 2016-2020

Høyre                         2 representanter      Janne Fardal Kristoffersen og Stanley Tørressen
Kristelig Folkeparti     3 representanter       Ivar Lindal, Anita Christensen og Gerd Reme
Venstre                      1 representant          Per Olav Skutle
Arbeiderparti             1 representant          Trond Hennestad
Pensjonistparti          1 representant          Thor Gilbertson
Fremskrittspartiet      1 representant          Nancy Therese Olsen 

formannskapet - mandat og oppgaver 

Etter kommunelovens (Kl) § 8 er det kommunestyret som velger formannskapet. Medlemmene velges for 4 år av gangen. Fra og med siste kommunevalg fikk formannskapet 9 medlemmer. Blant formannskapets medlemmer velger kommunestyret ordfører og varaordfører.  Kommuneloven bestemmer at formannskapets skal lage forslag til budsjett og økonomiplanen. Disse vedtas av kommunestyret. For øvrig er det kommunestyret som bestemmer hvilke saker formannskapet kan avgjøre selv. Formannskapet har ellers en viktig rolle ved at det er dette utvalget om lager forslagene til saker som skal behandles i kommunestyret. Alle saker av økonomisk betydning skal behandles i formannskapet, men avgjøres som oftest av kommunestyret.

Formannskapet har møter ca hver måned. Møtene holdes som hovedregel åpne for tilhørere, men i noen sakstyper kan møtene lukkes.

Kommunestyret har vedtatt et delegeringsreglement som legger noen spesielle funksjoner til formannskapet:

MØTEDATOER, SAKSPAPIRER

REGLEMENTER

POLITISK ORGANISERINg