Klima- og energiplan

Lindesnes kommunestyre vedtok 14.06.18 Klima- og energiplan for Lindesnesregionen. Planen ble endelig vedtatt i Lindesnesrådet 21.09.18

Planen konsentrerer seg om tiltak som kan redusere klimagassutslipp, noe som er nødvendig for å oppnå målene i Paris-avtalen. Det skal i tillegg utarbeides mer konkrete handlingsplaner