Portforbud for fjørfe

Det er forbud mot hold av fjørfe utendørs på grunn av påvist fugleinfluensa i flere Europeiske land denne høsten. Fjørfe skal være beskyttet mot indirekte og direkte kontakt med ville fugler.
Forbudet gjelder i høyrisikoområdet som er alle kommuner med kystlinje fra Rogaland til Svenskegrensa.

Andre forebyggende tiltak knyttet til:

Registrering av dyrehold, vannreservoar, oppbevaring av fôr, ender og gjess sammen med fjørfe, dyreansamlinger m.m.

Se mer informasjon på Mattilsynets nettsider. 

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav, men influensaen smitter lett mellom fugl.
Mattilsynet vurderer risikoen for smitte til kommersielle fjørfehold (egg- og kyllingproduksjon) som stor.
Smittesituasjonen kan endre seg raskt. Mattilsynet følger utviklingen og vurderer fortløpende nye forebyggende tiltak. 

Har du høner i hagen?

Da har Mattilsynet tre viktige beskjeder til deg:

1. Registrer/oppdater dyreholdet ditt hos Mattilsynet. Nå som det er funnet fugleinfluensa i Norge er det påbudt å registrere dyreholdet, slik at Mattilsynet får oversikt over hvor det holdes fugl og kan komme med mer presise råd og eventuelle tiltak dersom det blir nødvendig.

2. Det er påbud om å holde hønene (og andre fjærkre) inne eller under tett tak. Mattilsynet har laget råd til deg som har høner i hagen. De finner du her.

Her finner du også informasjon om hvordan du registrerer dyreholdet ditt.

3. Denne type fugleinfluensa er først og fremst en fare for dyr. Risikoen for smitte til mennesker er svært lav.  

 

Meld fra om døde fugler:

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler. Fugler som er døde av ytre skader, er avmagret eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler på telefon 22 40 00 00

NB: Unngå å komme i kontakt med syke eller døde fugler av hensyn til generell smittefare.