Hva det søkes om

Det kan søkes om tilskudd for å drive jordbruksmark og for hold av husdyr. Tilskuddene blir utmålt med antall dyr og med antall dekar som tilskuddsgrunnlag.   

Hvem kan søke

Søker må være foretak med organisasjonsnr. Nye søkere registrerer foretak i Brønnøysundregisterne for å komme i posisjon for å søke produksjonstilskudd.   

Foretaket må være registrert med:  

  • Foretakets organisasjonsnr.  
  • Bedriftens organisasjonsnr, også kalt underenhet.    

 Foretaket må være knyttet til et gnr/bnr. Ved henvendelse kan Landbrukskontoret knytte til. Samtidig blir det generert et produsentnummer som er viktig ved kjøp og salg av husdyr.   

Regelverk og formål med ordningen

Gjeldende regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

§ 1.Formål: Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.