Bakgrunn for prosjektet

Agenda Kaupang leverte i mars 2015 en analyse av helse- og omsorgstjenestene i «gamle» Lindesnes kommune, som bakgrunn for arbeidet med en egen kommunedelplan for dette området. Et viktig mål i denne kommunedelplanen var fortsatt satsning på hjemmebasert omsorg, og framtidig planlegging for utbygging av leiligheter for heldøgns tjenester, på avsatt tomt ved Vigeland Omsorgssenter.

Samme firma leverte i januar 2017 «Situasjonsrapport helse og omsorg» til Mandal kommune. Rapporten førte til følgende vedtak i Mandal Bystyre 20.04.17:
Mandal bystyre vedtar å sette i gang planlegging/prosjektering av nytt helsehus på Orelunden i løpet av 2017. Konklusjoner og anbefalinger fra rapporten «Situasjonsrapport helse og omsorg» utarbeidet av Agenda Kaupang skal legges til grunn for det videre arbeidet. Lindesnes og Marnardal kommuner skal inviteres med i planleggingen. ....

På grunn av den kommende kommunesammenslåingen bestilte så Marnardal, Mandal og Lindesnes en samlet rapport med anbefalinger på området helse og omsorg. Agenda Kaupang leverte denne rapporten i februar 2018, og på grunnlag av denne vedtok Fellesnemnda for nye Lindesnes 09.05.18 dette:
Det igangsettes forprosjekt for å planlegge nytt helsebygg for den nye kommunen lokalisert i Mandal. I det videre arbeidet bør det legges til grunn en framtidig dekningsgrad for heldøgns omsorgsplasser til eldre fram mot 2040 basert på det «nordiske» alternativet. Det «nordiske» alternativet innebærer en lavere dekningsgrad på sykehjemsplasser enn det som i dag er vanlig i Norge, og en større satsing på omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester.

Saken var så til behandling i kommunestyrene i de tre kommunene, og Mandal Bystyre gjorde dette vedtaket 14.06.18:
Mandal bystyre vedtar å sette i gang forprosjektet for nytt helsehus i Mandal. Forprosjektet skal ta hensyn til behovet for tjenester i nye Lindesnes.

Mandal var formelt «eier» av prosjektet, men i tråd med vedtaket ble det opprettet styringsgruppe og arbeidsgruppe med representasjon fra alle 3 kommunene. Etter en anbudsrunde ble firmaet WSP engasjert til å bidra med prosjektstøtte i forprosjektet, med vekt på involveringsprosesser, høsten 2018. I praksis startet selve planleggingsarbeidet på nyåret 2019. Det vises til rapporten fra WSP som omhandler arbeidet i denne fasen, kalt Avklaring og konseptutvikling.

Prosjekt Helsehus har i 2019 og fram til februar 2020 jobbet med å avklare hvilke tjenester som kan inn i helsehuset, hvilken tomt det skal bygges på og om det også er mulig å bygge omsorgsboliger på samme tomt. Vi er nå kommet inn i neste fase som innebærer detaljplanlegging av byggene, samtidig som det utarbeides en reguleringsplan for området.

Status og hva skjer fremover?

 • Målsettingen er å bygge et nytt helsehus på Orelunden i Mandal og at bygget skal være klart til innflytting i 2024.
 • I 2020 skal det lages en mulighetsstudie og en reguleringsplan. I denne fasen skal de mulige løsningene som er aktuelle for organisering av bygningsmassen, utomhusområdet og de trafikale forholdene på tomten avklares og beskrives i forhold til formelle krav og kommunens behov.
 • Skisseprosjekt skjer i 2021: I denne fasen skal det lages en konkret løsning for bygget, både form og plassering på tomten, skisser av fasadene og en situa­sjonsplan med adkomst, trafikk og utenomhusarealer. Arkitekter og tekniske rådgivere utfører dette arbeidet.
 • Forprosjekt skjer i 2021 og 2022: I denne fasen skal det lages konkrete tekniske løsninger for alle etasjer med rom i henhold til konsept og romprogram. Kommunikasjonsveier/korridorer, heiser, trapper, tekniske rom skal fremgå av planene.
 • Utbygging skjer i 2022-2024: I denne fasen skal bygget settes opp slik det er beskrevet i forprosjektet. 
 • Ulike arbeidsgrupper jobber nå med å detaljplanlegge tjenestene i helsehuset og om det er mulig å bygge omsorgsboliger på samme tomt.
 • Høsten 2020 vil berørte parter som naboer og beboere på Orelunden inviteres til informasjonsmøte hvor kommunen vil informere om helsehuset og legge til rette for medvirkning og innhenting av innspill.

Hvorfor bygger vi helsehus?

Det forventes en kraftig økning i innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester fram mot 2040. For å kunne møte dette på en bærekraftig måte må kommunen legge om sine helse- og omsorgstjenester, spesielt på disse områdene:

 • Økt satsning på forebygging, rehabilitering og tilrettelegging for egenmestring.
 • Rekruttering og ivaretakelse av kompetente ansatte, blant annet ved å skape attraktive kompetansemiljøer.
 • Kapasitetsøkning, spesielt innen disse områdene; korttidsplasser, dagaktivitetsplasser, omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorg, hjemmetjenesten generelt

  Det vil være nødvendig med en rekke tiltak for å få dette til, og prosjekt helsehus er tenkt som det viktigste bidraget. 

Hvilke tjenester skal helsehuset inneholde?

Det planlegges for dette innholdet:

 • 40 korttidsplasser for rehabilitering, opptrening og mestring
 • Legevakt
 • Ambulansestasjon
 • Dagaktivitetssenter
 • Frisklivsentral
 • Frivilligsentral
 • Kontorer for enhetene Forvaltning og koordinering, Rehabilitering og mestring samt virksomhetsledere for helse- og omsorgstjenesten.
 • Sentralt i bygget i 1.etasje skal det være en stor vestibyle, kafe/kantine, møteplasser for frivillige lag og organisasjoner
 • Helt nært helsehuset planlegges det et bygg som skal inneholde ca 80 omsorgsboliger og base for hjemmetjenestene i Mandal sentrum

Ledere, fagansvarlige, tillitsvalgte og representanter fra brukerorganisasjoner og frivilligheten deltar aktivt i arbeidet med å utrede innholdet i byggene og hvordan disse skal utformes.

Hva skal bygges på Orelunden?

Det planlegges for å sette opp disse byggene, lokalisert på Orelunden i Mandal:

 • Et helsehus med samlokaliserte helsetjenester og korttidsplasser for rehabilitering
 • Et bygg med omsorgsleiligheter og base for hjemmetjenesten
 • Et bygg for Familiens hus 0 – 24 år.

  Det er usikkert om det siste bygget skal være en del av prosjektet. Det kan også være en mulighet for at de to første byggene slås sammen til ett. Slik prosjektet er lagt opp tas det sikte på ferdigstillelse og drift i løpet av 2024 av selve helsehuset. En innledende planleggingsfase har pågått i et drøyt år, og det politiske nivå har sagt ja til å at prosjektet skal fortsette inn i neste fase.

Hvorfor denne tomta?

Helsehus-byggene bør ligge sentrumsnært og i nær tilknytning til andre tilbud.

Helt siden tanken om et stort helsehus ble lansert har den kommunale tomta på Orelunden pekt seg ut som den aktuelle. Denne tomta regnes som godt egnet;

 • Den ligger i gangavstand til sentrum og ulike sentrumsfunksjoner
 • Tomta er stor nok til flere bygg og andre funksjoner
 • Nærhet til E 39, og etter hvert tilførselsvei til ny E 39 er gunstig dersom ambulansetjenesten skal inn i bygget
 • Kommunen er allerede eier av tomta. Det kommunale omsorgssenteret som ligger midt på tomta er et kompliserende element.

  I forprosjektet er det sett på andre mulige tomter, kommunale og private. Det er ikke funnet noen tomt som er stor nok og samtidig egnet og sentrumsnær. Totalt sett anses tomta på Orelunden som den eneste aktuelle.