Kort om hva som skjer nå

  • Vi har lyst ut en anbudskonkurranse om byggingen av Helsehuset og tilhørende omsorgssenter (helsebygg). Før jul skal vi ha på plass en totalentreprenør som skal stå for prosjektering, bygging og prøvedrift.
  • Vi utvikler byggeprosjektet videre og planlegger innholdet i Helsehuset og omsorgssenteret (tilhørende helsebygg) i detalj. Dette arbeidet pågår i cirka 1 år, og det legges opp til at forprosjektet ferdigstilles våren 2023. Kommunestyret skal da beslutte om helsehuset og omsorgssenteret skal bygges, og hvor det eventuelt skal bygges. 
  • Våren 2022 gjennomfører Agenda Kaupang en tall- og faktaanalyse av hele tjenesteproduksjonen i Velferd. 

Våren 2023 skal kommunestyret ta stilling til om Helsehuset og omsorgssenteret (tilhørende helsebygg) skal bygges.
Vedtas byggingen, vil omsorgssenteret etter planen stå klart i 2025 og helsehuset i 2027.

Her kan du se prosjektledelsen orientere om Helsehus-prosjektet i Utvalg for plan og samfunnsutvikling 29. mars 2022.

Prosjektledelsen

Prosjektet har en overordnet, ekstern prosjektleder, og to interne prosjektledere med hvert sitt ansvar. De utgjør prosjektledelsen og skal jobbe sammen i et team, men har en tydelig ansvarsfordeling seg imellom.

Øyvind Lundberg (ekstern, fra WSP), er overordnet prosjektleder med hovedansvar for framdrift og økonomistyring. Han har solid erfaring med prosjektledelse av lignende, store offentlige prosjekter, og var også prosjektleder for Buen kulturhus og Tidemands bro. Tone Hinna Hovdenak har erfaring som avdelingsleder i velferd, og er prosjektleder med ansvar for innhold i bygget og tilhørende organisasjonsutvikling, mens Per Ivar Jahnsen fra teknisk drift er ansvarlig for det bygg-tekniske. 

Utvalg for plan og samfunnsutvikling er prosjektets referansegruppe. Helsehus-prosjektet er sak i annethvert utvalgsmøte våren 2022.

Bygg- og designkonkurranse

15. mars lyste Lindesnes kommune ut en bygg- og designkonkurranse hvor vi skal velge en totalentreprenør som skal stå for prosjektering, bygging og prøvedrift av Helsehuset og omsorgssenteret.

Leverandør blir valgt på senhøsten med umiddelbar oppstart av en utviklings-/samspillsfase som varer frem til forprosjektet skal være ferdigstilt våren 2023.

I forprosjektet skal vi finne ut hvordan rom og arealer skal se ut, og hvordan de skal brukes. Familiens hus er lagt inn som opsjon i prosjektet og arealer vil legges fleksibelt til, slik at man kan velge å endre eller fjerne funksjonen. Utredning av alternativ organisering av Familiens hus vedlegges sak om godkjenning av forprosjektet.

Analyserer tjenesteproduksjonen i Velferd

Våren 2022 gjennomfører vi en tall- og faktaanalyse av tjenesteproduksjonen i Velferd i samarbeid med Agenda Kaupang. Dette vil gi oss et godt grunnlag for videre arbeid og hva som blir anbefalt av innhold, tjenestefunksjoner og dimensjonering av antall plasser. 

- For at vi skal kunne møte de kommende utfordringene med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder og fortsatt kunne gi gode og forsvarlige tjenester, er det nødvendig med både nybygg og nye måter å organisere og drifte helse- og omsorgstjenestene på. Det er dette arbeidet vi nå igangsetter, forklarer prosjektleder Tone Hinna Hovdenak.

Alternativ tomt

Utvalg for plan og samfunnsutvikling har vedtatt at vi skal utrede alternative tomter til plassering av Helsehus og omsorgsboliger (helsebygg), i nærheten av Mandal. Dette arbeidet pågår nå, og rapport med anbefalt tomtevalg behandles politisk til sommeren.

-Eventuelle fordeler og ulemper ved alternativ tomt knyttet til for eksempel drift, investering, tilgjengelighet og samhandling m.m skal synliggjøres, forteller prosjektleder Per Ivar Jahnsen som koordinerer utredningen.