Rådmannen foreslår et driftsbudsjett på 2 milliarder kroner, med et negativt resultat på 51,6 millioner kroner i 2021. Det må brukes nesten 62 millioner kr av fond i 2021 for å komme i balanse.

Det skal investeres for 130 millioner kroner i 2021, til sammen 1,2 milliard de neste fire årene. 

Klikk her for å se forslag til handlingsplan 2021-2024 og budsjett 2021. (Nettside. Fungerer ikke i internet explorer)

Omstilling er nødvendig

Lindesnes kommune står ovenfor en stor endring i befolkningssammensetningen fremover. Antall eldre øker, mens antall barn reduseres. Det får også konsekvenser for kommuneøkonomien fremover. 

Endringer blir nødvendig for at Lindesnes kommune skal kunne møte sine utfordringer og ha økonomisk bærekraft i årene fremover. Økonomiplanen legger opp til en omstilling og effektivisering på totalt 70 millioner kroner i 2024. Dette for å få til en sunn økonomi og robust organisasjon. 

Satsinger i perioden

Vi satser på å utvikle kommunens attraktivitet gjennom å bidra til infrastrukturbygging, samarbeid og samskaping og investering i prosjekter og tiltak som gir arbeidsplasser, innovasjon og synergier.

Vi utvikler attraktive by- og stedsmiljøer og gode oppvekstmiljøer som bidrar til trygghet, trivsel og glede.

Senter for innovasjon i Mandal – SIM, er et eksempel på dette. Nytt helsehus, som blir et av de største offentlige prosjekter i vår region, er et annet eksempel som viser hvordan vi må investere for å dekke de behovene vi ser komme i nær fremtid.

Se budsjettfremleggelsen på kommune-TV

Se rådmannen legge frem forslag til handlingsplan og budsjett for kommunestyret. 

Last ned dokumenter

Last ned pdf-versjon av handlingsplan og budsjett her.

Veglegg: Gebyrregulativ 2021 (Priser på kommunale tjenester)

Vedlegg: Rapport - utredning matproduksjon