Hva kan det søkes om

 • tilskudd til drift av bratt areal
 • drift av beitelag
 • drift i prioritert innmark
 • beiting i prioritert utmark
 • drift av slåttemyr og slåttemark registrert i Naturbasen
 • beiting av kystlynghei
 • brenning av kystlynghei
 • drift av naturbeitemark og hagemark registrert i Naturbasen
 • drift av styvingstrær
 • drift av soner for pollinerende insekter
 • skjøtsel av buveier
 • skjøtsel av gravminner
 • skjøtsel av bakkemurer
 • vedlikehold av turstier over jordbruksmark
 • redusert jordarbeiding ved dyrking av korn, oljevekster, belgvekster mv.   
 • fangvekster
 • drift av grasdekt kantsone i åker
 • nedfelling og nedlegging av husdyrgjødsel
 • spredning av husdyrgjødsel med nedmolding innen 2 timer
 • spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
 • klimarådgiving

Hvem kan søke

Søker må være foretak med organisasjonsnummer. Nye søkere registrerer foretak i Brønnøysundregistrene for å komme i posisjon for å søke regionalt miljøtilskudd.  

Foretaket må være registrert med: ​

 • Foretakets organisasjonsnummer  
 • Bedriftens organisasjonsnummer, også kalt underenhet.    

​Foretaket må være knyttet til et gnr/ bnr. Ved henvendelse kan Landbrukskontoret knytte til. Samtidig blir det generert et produsentnummer som er viktig ved kjøp og salg av husdyr. 

Regelverk og formål med ordningen

Gjeldende regelverk: Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Agder. 

§ 1.Formål: Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.

Mer informasjon

Informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på hjemmesidene til Statsforvalteren i Agder og Landbruksdirektoratet. Lenker finner du nedenfor.