Hva det søkes om

 • Det kan søkes tilskudd til drift av bratt areal
 • Drift av beitelag
 • Drift i prioritert innmark
 • Beiting i prioritert utmark
 • Drift av slåttemyr og slåttemark registrert i Naturbasen
 • Beiting av kystlynghei
 • Brenning av kystlynghei
 • Drift av naturbeitemark og hagemark registrert i Naturbasen
 • Drift av styvingstrær
 • Drift av soner for pollinerende insekter
 • Skjøtsel av buveier
 • Skjøtsel av gravminner
 • Skjøtsel av bakkemurer
 • Vedlikehold av turstier over jordbruksmark
 • Redusert jordarbeiding ved dyrking av korn, oljevekster, belgvekster mv.   
 • Fangvekster
 • Drift av grasdekt kantsone i åker
 • Nedfelling og nedlegging av husdyrgjødsel
 • Spredning av husdyrgjødsel med nedmolding innen 2 timer
 • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
 • Klimarådgiving

Hvem kan søke

Søker må være foretak med organisasjonsnummer. Nye søkere registrerer foretak i Brønnøysundregistrene for å komme i posisjon for å søke regionalt miljøtilskudd.  

Foretaket må være registrert med: ​

 • Foretakets organisasjonsnummer  
 • Bedriftens organisasjonsnummer også kalt underenhet.    

​Foretaket må være knyttet til et gnr/ bnr. Ved henvendelse kan Landbrukskontoret knytte til. Samtidig blir det generert et produsentnummer som er viktig ved kjøp og salg av husdyr. 

Regelverk og formål med ordningen

Gjeldende regelverk: Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Agder. 

§ 1.Formål: Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.

Mer informasjon

Informasjon om ordningen finner du på hjemmesidene til Statsforvalteren i Agder og Landbruksdirektoratet. Lenker finner du nedenfor.