§ 1 Formål

Formålet med eldrerådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre i saker som angår dem.

§ 2 Valg og sammensetning

Eldrerådet består av fem medlemmer, hvorav minst tre er over 60 år og minst en fra kommunestyret. Medlemmene velges med nummerert fellesliste for vararepresentanter.

Eldrerådet velges av kommunestyret.

Registrerte organisasjoner for eldre har rett til å foreslå medlemmer til råder etter offentlig utlysning. Ved valg av råd bør det etterstrebe en sammensetning som bidrar til bred deltakelse, både geografisk og når det gjelder interesser.

Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.

§ 3 Ansvars- og arbeidsområde

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

§ 4 Saksbehandling

§ 4a Generell saksbehandling

Lindesnes kommune har felles reglement for saksbehandling for folkevalgte organ, som også gjelder rådet.

§ 4b Saker som er til politisk behandling

Rådet har rett til å uttale seg i saker som skal til politisk behandling. Det gjøres i form av en skriftlig uttalelse som følger saken, når den går til politisk behandling. Rådets uttalelser skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådet inviteres til å medvirke i prosesser for å kunne gi innspill til planer og utvikling av nye tjenester som har betydning for eldrebefolkningen.

§ 4c Administrativ støtte

Rådmannen sørger for at rådet får tilstrekkelig administrativ støtte og at det etableres rutiner som sikrer en god saksbehandling.

Administrativ støtte er organisert i enhet Demokrati og plan.

§ 5 Årsmelding

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som legges frem for kommunestyret[1]. Årsmeldingen skal inneholde oversikt over medlemmer, reglement og hvilke tema rådet har vært involvert i og saker rådet har behandlet i løpet av året som er gått, prosesser de har vært involvert i, samt en oppsummering av rådets uttalelser.

[1] Jf forslag til forskrift om medvirkningsordninger § 2 siste ledd

§ 6 Godtgjøring

Rådets medlemmer godtgjøres i henhold til gjeldende reglement for frikjøp og godtgjøringsordninger for folkevalgte representanter.