Innledning og bakgrunn

Lindesnes kommune ha i budsjettet for 2020 bevilget kr. 1.250 000, øremerket «kommunal støtte til lag og foreninger».
Støtten tildeles utfra et overordnet perspektiv og i samsvar med visjon og mål i Kommuneplanen for 2020-2032 «Bedre sammen» samt FNs arbeid med bærekraftsmålene, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Kommuneplanens visjon er å skape deltakelse og engasjement og å gi trygghet og tilhørighet for alle. Målet er at Lindesnes kommune skal bidra til at våre barn og unge har en trygg oppvekst som gjør dem rustet til å mestre livet.

Endring i kommunens budsjettramme for formålet fordrer ikke ny behandling av nærværende regler for fordeling.

Formål

Det er kommunens ønske at lag og foreninger er med på å nå de overordnede målene i kommuneplanen.

Støtten skal stimulere tiltak og fremme aktivitet som har fokus på trivsel, folkehelse, mangfold, integrering og tidlig innsats.

Frister

Fristen for søknader fra lag og foreninger er 1. mars. Det tilstrebes at søkere skal ha fått svar om tildeling / avslag innen 1. juli.

Økonomi

Kommunestyret i Lindesnes har i budsjett 2020 lagt de tidligere bevilgningene fra hhv Marnardal, Lindesnes og Mandal kommuner sammen til kr. 1.250.000 i støtte til lag og foreninger.  

Hvem kan søke?

Alle lag og foreninger hjemmehørende i Lindesnes kommune er søknadsberettigede.
Tiltak som rettes mot sårbare grupper bør prioriteres. Tiltaket eller aktiviteten må videre være offentliggjort og åpent for alle.  

Søknader fra foreninger som driver på forretningsmessig basis vil ikke bli vurdert, ei heller fra organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmers yrkesmessige interesser. 

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om økonomisk støtte til tiltak og aktiviteter i tråd med formålet. 

Vedtak/tildeling

Kulturadministrasjonen behandler søknadene etter gjeldende retningslinjer og presenterer en innstilling til politisk behandling.

Frivillige lag og foreninger med tilbud til barn og unge vil , dersom de også ellers tilfredsstiller søkekriteriene, motta et mindre grunnbeløp, avhengig av aktivitet og medlemsmasse.

Etter innstilling fra kulturadministrasjonen er det kommunestyret, eller det organ kommunestyret gir fullmakt til, som fatter vedtak innen vedtatte retningslinjer og økonomiske rammer. 

Fellesbestemmelser

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av foreningens arbeid og tiltak i kommunen. Videre skal foreningens størrelse og historikk kort beskrives.

Søknaden skal gi en begrunnelse for søknadssum og inneholde beskrivelse av hvordan midlene er tenkt brukt.

Søknader leveres på eget skjema

Det settes et øvre tak på tildelingsbeløpet til kr 50 000 pr enkelttildeling.
Minimum 75 % av midlene skal gå til tiltak og aktiviteter rettet mot barn og unge.

Søknader som ikke er levert innen søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Mottakere av støtte skal levere rapport og regnskap over bruk av midlene.