§ 1 Formål

Formålet med Råd for personer med funksjonsnedsettelse er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse i saker som angår dem.

§ 2 Valg og sammensetning

Råd for personer med funksjonsnedsettelse består av syv medlemmer, hvorav to er politikere fra kommunestyret. Medlemmene velges med nummerert fellesliste for vararepresentanter.

Rådet bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn for å sikre at rådet representerer ulike funksjonsnedsettelser.

Registrerte organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser har rett til å foreslå medlemmer til rådet etter offentlig utlysning.

Rådet velger selv sin leder og nestleder.

§ 3 Ansvars- og samarbeidsområde

Rådet er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

§ 4 Saksbehandling

§4a Generell saksbehandling

Lindesnes kommune har felles reglement for saksbehandling for folkevalgte organ som også gjelder rådet.

Rådets uttalelser skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

§ 4b Saker som er til politisk behandling

Rådet har rett til å uttale seg i saker som skal til politisk behandling. Det gjøres i form av en skriftlig uttalelse som følger saken når den går til politisk behandling.

Rådet inviteres til å medvirke i prosesser for å kunne gi innspill til planer og utvikling av nye tjenester som har betydning for personer med funksjonsnedsettelser.

§ 4c Administrativ støtte

Rådet skal gis tilstrekkelig administrativ støtte. Administrativ støtte er organisert i enheten Demokrati og plan i rådmannens stab.

§ 5 Årsmelding

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som legges frem for bystyret. Årsmeldingen skal inneholde oversikt over medlemmer, reglement og hvilke tema rådet har vært involvert i, samt saker som har vært behandlet i løpet av året som er gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser.

§ 6 Godtgjøring

Rådets medlemmer godtgjøres i henhold til reglement for frikjøp og godtgjøringsordninger for folkevalgte representanter.