Definisjoner

Innsamling /loddsalg/stand

Organisasjoner eller enkeltpersoner som selger lodd, samler inn penger eller materiell for et humanitært eller veldedig formål eller som støtte til en organisasjon eller sammenslutning av organisasjoner som gjør en samfunnsnyttig tjeneste. Herunder faller ikke-kommersielle humanitære eller veldedige leietakere.

Salgsplass - dag

Areal avsatt til salg fra mobil salgsvogn innenfor et definert klokkeslett.

Torvhandel

Salg av tradisjonelle torvvarer som landbruks-produkter, frukt og grønt, blomster og gartnervarer.

Salgsboder – dagplass

Fast plasserte eller flyttbare boder/vogner som bedriver salg av annet enn det som defineres som torvhandel.

Juletresalg

Salg av juletre og julegrønt i november og desember.

Oppstillingsplasser

Torvet

Området ved gamle postgården skal være den foretrukne salgsplassen for ordinært torvsalg.

Areal ved blodbøken er i november og desember avsatt til salg av juletre og julegrønt. Juletresalget unntas regelen om daglig nedrigging av varene. Det vil i tillegg være reservert areal for julegrana på torvet i hele desember.
12 mindre salgsparseller, benevnt som plass A - L.

 • A, B, C, D, H, I, J, K og L kan leies ut for ett år av gangen på dagtid
 • E, F og G benyttes til korttidsutleie på dagtid (dag/uke). I den utstrekning plassene E, F og G ikke brukes til ordinær torvhandel, kan disse benyttes av ideelle lag og foreninger En korttidsplass kan disponeres sammenhengende i inntil en uke. (dagplass).

Plass M er avsatt til stand/møte. Politiets samtykke må foreligge på forhånd, ref. politivedtekten for Lindesnes kommune.

Gierts Karis Plass

Gierts Karis plass benyttes ved større arrangement, og når det er fulltegnet på torvet. Det er ingen faste inndelinger av salgsområdene. Utleie / disponering må vurderes fra sak til sak.

Generelle krav

 • Det stilles enkelte spesielle krav til salgsvogner og utstyr, og hver selger bør uansett etterstrebe en god presentasjon og medvirke til at torvet fremtrer på en ryddig og innbydende måte. Salgsvogner kan ikke være lengre enn 3 meter.
 • Torvselgere må holde seg innenfor grensene på tildelt område.
 • Motorvogner som ikke er innredet som salgsvogn, må kjøres bort fra torvet når opp-/ned-rigging er utført. Torvet skal ikke benyttes til parkering av trekkvogn/varebil.
 • Rigging / nedrigging / rydding må skje i det tidsrommet leien gjelder for. Det er tillatt å kjøre inn på torvet før kl. 11:00 og etter kl. 15:00. Motorvogner innredet som salgsvogn kan stå på torvet under salget. Husk å forlate torvplassen ren og pen.

Leieavtaler

 • Torvhandlere som ønsker fast dagplass på torvet, må inngå 12 måneders leieavtale med Innbyggertorvet i Mandal. Gjelder fra 1.01 – 31.12.
 • Lindesnes kommune mottar søknader hele året og tildeler eventuelle ledige plasser.
 • Torvhandlere som ønsker å leie plass for en eller flere dager, må melde dette til kommunens Innbyggertorv innen kl. 12.00 dagen før salget starter. Bekreftelse fra kommunen må være mottatt, for å kunne kreve plass. Det er ikke tillatt å begynne oppstilling før kl.07.00. Det er ikke tillatt å selge på torvet, uten at det på forhånd er tildelt plass.
 • Torvhandlere disponerer ikke sin faste torvplass 17.mai, under Skalldyrfestivalen, andre store arrangementer eller i desember når julegranen plasseres på torvet.

Priser

Oppdatert prisliste finner du nede på siden under PRISER.

Kommunen gir fritak for leie til lag og foreninger og når aktivitetene i all vesentlighet, er av veldedig art.

Vilkår

 • Leietakere forplikter å forholde seg til «Regler for drift av Mandal torv» og andre lover / retningslinjer som har betydning for virksomheten, -- oppholdstillatelse, arbeidstillatelse etc.
 • For leietakere av fast plass kreves det dokumentasjon av serveringsbevillingen og godkjenning fra Mattilsynet, når det er relevant. Det er innehaver av serveringsbevillingen som må inngå og underskrive avtalen om torvplass.
 • Politiet og Brannvesenet har egne lover og forskrifter for ivaretagelse av sikkerhet og den alminnelige ro og orden. Ved brudd på deres lover og regler kan det gis pålegg. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt. En torvhandler som ikke retter seg etter pålegg, kan vises bort fra torvet.
 • Selger plikter å forlate salgsstedet rent og pent.
 • Barn under 16 år kan drive handel under oppsyn av voksne.
 • Dagsplass: Innen kl. 20:00 må alle varer, salgsinnretninger og kjøretøy være fjernet fra torvet og plassen ryddet.
 • Kontrakt må være er inngått og leiebeløpet betalt før salget starter. Kvittering må fremvises ved kontroll på salgsstedet.
 • Framleie av torvplass er ikke tillatt.
 • Innbyggertorvet samarbeider med politi, brannvesen og Mandal parkering om bruken av torvarealet. Bruken skal være i tråd med de til enhver tid gjeldende avtaler. Avgjørelser kan ikke påklages.
 • Langtidsavtaler kan sies opp av begge parter uten særskilt begrunnelse med tre måneders varsel. Oppsigelsen skal være skriftlig og løper fra dateringen av brevet. Hvis kommunen påpeker avvik fra avtalevilkårene, skal opprettinger skje umiddelbart. Ved brudd på retningslinjene og manglende etterfølgelse av pålegg, kan kommunen si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

Utforming

Installasjoner for salg og aktiviteter på torvet i Mandal og andre uterom skal utformes i henhold til regelverk, jf. ovenstående, samt politivedtektene for Lindesnes.

Søknad

Du finner søknadsskjema nede på siden under SKJEMA.

Ved kommersielt salg kan kommunen krevet firmaattest fra Brønnøysund-registeret og skatteattest for siste år. Det settes som vilkår for avtaleinngåelse at eventuelle nødvendige tillatelser og godkjenninger som trenges for den enkelte aktivitet, innhentes før oppstart.