Hva gågateområdet omfatter

Reglene omfatter gågata fra Torjusheigata til Bryggegata inkludert torvet, Gierts Karis plass og området mot Adolph Tiedemands bro. Ved fremtidig endringer i gågatens utstrekning gjelder også disse reglene.

Forretningenes salgsarealer

Avgrensing av forretningenes salgsareal langs egen fasade mot gågata og hvilke regler som gjelder for disponering av salgsarealet, fastsettes av Teknisk drift.

Avtale om disponering av disse arealene fastsettes i privatrettslige avtaler mellom brukerne/gårdeiere og Teknisk drift.

Torvsalg

For ordinær torvhandel og salg fra kjøretøy på torvene samt tilfeldig gatesalg gjelder særskilte regler. Leie av areal til torvsalg inngås med Innbyggertorvet.. Regler for «Drift av Mandal Torv» vedlikeholdes av Innbyggertorvet. Oppgjør for salgsplass skal skje på forhånd og kvittering skal kunne fremvises for kontroll på salgsstedet.

Mandal Parkering skal foreta kontroll av gyldig avtale/kvittering.

Tilfeldig gatesalg fra selgere som av forskjellige grunner ikke kan betale for leie av salgsplass på torvet, må innrette sitt salg på og innenfor definerte plasser for «småsalg». Selger må på slike plasser flytte sitt salg til annen tilsvarende plass senest hver 2. time. Regelbrudd kan medføre bortvisning fra gågateområdet.

Uteservering

Uteservering skal skje på arealer som på forhånd er godkjent av Lindesnes kommune. Søknad om nye serveringsarealer skal nabovarsles og sendes til Teknisk drift for godkjenning. Avtale om leie av grunn for servering inngås med teknisk drift. For møblement som ikke fjernes i vinterhalvåret, bærer eier selv ansvar for eventuelle skader pga. brøyting og vedlikehold.

Standområder

Standvirksomhet foregår fra steder avsatt til slik virksomhet. Dvs. oppstilling av plakater, utdeling av løpesedler m.v. for humanitære, ideelle, religiøse og politiske formål og organisasjoner.

Standvirksomhet skal være opplysningsvirksomhet overfor publikum. Tillatelse til å bruke standområdene gis i hvert enkelt tilfelle av Innbyggertorvet ved skriftlig henvendelse. Det kan gis tillatelse til standvirksomhet inntil 3 dager i samme uke og for samme søker. Det er anledning til å søke om standplasser for flere uker om gangen i en og samme søknad. Salg av lodd, brosjyrer, aviser, emblemer og lignende som inngår som ledd i opplysningsvirksomhet overfor publikum, er tillatt.

Opptreden, fremvisninger

Tillatelse til opptreden m.m. i gågateområdet og standområdene gis i hvert enkelt tilfelle av Innbyggertorvet.

Tillatelse til gatemusikanter gis av Innbyggertorvet ved henvendelse. Det er også Innbyggertorvet som tildeler plass. Dette gjøres skriftlig. Det vil i løpet av en dag bare bli tildelt spilletid i gågata på 40 min pr. artist/gruppe på en plass. Det er tre soner i gågata. Se eget kart.

Støynivået skal ligge under de til enhver tid gjeldende støygrenser for slik spilling. For gatemusikanter med høyttaler/forsterker tildeles det spilletid på nedre del av Torvet.

Gatemusikanter må kunne legitimere seg.

Delegasjon av myndighet/saksbehandling

Lindesnes kommune har anledning til å gripe inn mot støyende og sjenerende bruk av høyttalere og musikk etc.

Avgjørelsen tatt av Innbyggertorvet som gjelder fordeling av salgsplasser(inkl. gatesalg) og standplasser, kan påklages til klageutvalget i Lindesnes kommune.

Innbyggertorvet håndhever selv bruken av arrangementsområder, salgsarealer og uteserveringsarealer i tråd med de til enhver tid gjeldende regler og avtaler.

Avgjørelser kan ikke påklages.

Forskjellige bestemmelser

De til enhver tid gjeldende lover med tilhørende forskrifter gjelder for bruk og ferdsel. Regler for «Drift av Mandal torv» anvendes ved utleie av salgs- eller standplass.

I forbindelse med 17. mai, festivaler og andre større arrangement kan kommunen fatte vedtak om annen bruk av gågateområdet.

Ved arrangementer som f.eks. midt-sommerfest, «handelens dag» og Skalldyrfestivalen er det handelsnæringen og festivalen som disponerer salgs- og standplasser i gågateområdet.

Dersom kommunen påpeker uheldige eller andre uønskede forhold som ikke spesifikt er nevnt i retningslinjene, og leietaker ikke retter seg etter kommunens pålegg, kan retten til å leie arealet inndras.

Politivedtektene for Lindesnes kommune skal overholdes.

Lindesnes kommune innfører forbud mot salg av lettgass-/heliumballonger fra kommunal eiendom, herunder kommunal gate- og veigrunn. Lindesnes kommunestyre oppfordrer lag, foreninger, restauranter og utsalgssteder mv om å unngå salg, bruk av – og at det gis bort – slike ballonger i Lindesnes kommune av miljømessige grunner.

Rådmannen har myndighet til å oppdatere reglementet etter behov.

Endringsforslag skal forelegges Innbyggertorvet, Teknisk drift, politiet og Mandal Handel- og serviceforening.

Når reglementet er endret av rådmannen etter delegasjon, legges dette fram for utvalg for drift og forvaltning som referatsak.