Saker til behandling

Vidar Stormark og Håkon Lohne fra Nye Veier orienterer om E39. 

Det er totalt 13 saker til politisk behandling:

 • Sluttbehandling kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
 • Barn og unges interesser i planlegging
 • Mandal Havn KF budsjett 2020
 • Prioritering av søknader til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge"
 • Lokal forskrift om vedtekter for SFO
 • Fritaksliste eiendomsskatt
 • Budsjettvedtak eiendomsskatt - skattesatser
 • Bosetting av flyktninger 2020
 • Søknad om deltakelse i pilotprosjekt om Fritidskortet
 • Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjørelse i Lindesnes kommune - høring
 • Valg til styret i Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum
 • Valg til representantskapet i Kommunerevisjon Vest IKS
 • Valg til representantskapet i Visit Lindesnes

Det er også fremmet tre spørsmål til ordføreren. De handler om informasjonsbrosjyre, E39 og forslagsrett til Barne- og Ungdomsrådet. Ordfører Even Tronstad Sagebakken besvarer.