Se møtet på kommune-TV her.

Kommunestyret skal behandle en rekke saker:

  • Prosjekt Helsehus - status og veien videre
  • Tilbakemelding til oppstart av planarbeid med detaljregulering for ny E39 Mandalskrysset - Lyngdal grense
  • Detaljregulering for Sjøbodvik - Hoven
  • Uttalelse til søknad om forlenging av konsesjon for opptak av skjellsand for Boston AS
  • Prioritering av søknader til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge"
  • Organisering av arbeid med navnesaker
  • Fritaksliste for eiendomsskatt 2021
  • Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning
  • Valg til styret Senter for eldre Tidemandgården
  • Valg til legatstyre - Frigstad og Eftestadlegatet

Det er fremmet to interpellasjoner som ordføreren skal svare ut : fra Venstre om Furulunden og fra Miljøpartiet de Grønne om havn.

I tillegg skal ordføreren besvare spørsmål fra Sosialistisk Venstreparti om barn og unges helse.

Klikk her for saksliste og sakspapirer.