Se sendingen på kommune-TV her.

Kommunestyret behandlet disse sakene:

- Økonomirapport, 2. tertial
- Anmodning om bosetting av flyktninger
- Detaljregulering Valle kirke
- Retningslinjer for vurdering av boplikt ved nedsatt konsesjonsgrense
- Endring i valgloven - høringsuttalelse
- Økonomisk støtte til politiske partier
- Flaggreglement Lindesnes kommune
- Navn på havneforetaket
- Fornying av sykkelbyavtale 2021-24
- Prioritert liste spillemidler til idrett og friluftsliv
- Valg til styret i til Midt-Agder friluftsråd
- Valg til ad-ho-gruppe anskaffelsesstrategi
- Tilleggsvurderinger i sak om underutvalg for klima, miljø og natur
- Godkjenning av opplegg for etterdrift av nedlagt avfallsplass i Lavvolla
- Konsesjonskraft IKS - revidering av selskapsavtale
- Tydeliggjøring av selskapsavtale for Kristiansand Havn IKS
- Delegering av myndighet etter smittevernloven
- Forlengelse av permisjon fra politiske verv
 

Interpellasjoner:

Høyre om medarbeiderundersøkelse.
Fremskrittspartiet om eldrereformen Leve hele livet.