Søknad om skjenkebevilling

Skal du skjenke eller selge alkohol til en person mot betaling, må du søke om bevilling. 

Definisjon av salg og skjenking
Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant. Skjenking krever både serverings- og skjenkebevilling.

Ved salg, for eksempel fra en butikk, skal drikking skje utenom salgsstedet. Salg av alkohol krever salgsbevilling. Alt om salgsbevilling finner du her.

Søknad om skjenkebevilling
Søknad om skjenkebevilling sendes til den kommunen hvor skjenkingen skal skje – av den juridiske enheten med det økonomiske ansvaret.

Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges dersom vilkårene for å få bevilling for øvrig er oppfylt. Et avslag skal alltid begrunnes.

En bevilling gis som hovedregel for inntil fire år av gangen, men kan også gis for en kortere periode som for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning.

Det er opp til kommunen å vurdere hvilken type alkoholholdig drikke du får skjenkebevilling for:

• Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og maks 4,7 prosent alkohol
• Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og maks 22 prosent alkohol
• Gruppe 3: Drikk som inneholder over 22 og maks 60 prosent alkohol

Søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet opplysninger fra politi, kommunens sosialenhet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Behandling av søknad om skjenkebevilling er delegert til rådmannen, og sakene behandles i Servicekontoret. Det blir gitt skriftlig tilbakemelding på vedtaket.


Kommunen har vedtatt egne Alkoholpolitiske retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger

Unntak fra bevillingsplikten

Når eier/leier/driver/ansatt benytter offentlig lokale til eget bruk

Det gjøres unntak fra hovedregelen om bevillingsplikt i offentlige lokaler dersom eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap*.

Vederlagsfri skjenking av alkohol kan da skje uten bevilling
•i lokaler hvor det drives serveringsvirksomhet
•i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten
•i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler

*Hva er et sluttet selskap?

Med et ”sluttet selskap” menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum osv.

Deltakerne i selskapet må med andre ord ha en eller annen tilknytning til de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter i forkant av arrangementet.

Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Klubber o.l. med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.

Ved usikkerhet, ta kontakt med kommunen der arrangementet skal finne sted.

Krav til bevillingshaver

For å få skjenkebevilling, forutsettes det at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten har uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkoholloven, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Kravet til vandel må være oppfylt i hele bevillingsperioden. Dersom vandelskravet ikke oppfylles etter at bevilling er innvilget, kan bevillingen inndras. Politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene har meldeplikt til bevillingsmyndighetene. Les mer om kontroll og inndragning av skjenkebevilling her.

Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Kravet om bestått kunnskapsprøve gjelder ikke dersom det søkes om bevilling for en enkelt anledning eller en ambulerende bevilling.

Bare personer som har et daglig ansvar for skjenking kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at skjenking av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Ønsker man å endre styrer og/eller stedfortreder, må kommunen få beskjed og det må sendes inn søknad om godkjenning av nye personer til disse rollene.

Endringer i virksomheten

Dersom virksomheten overdras til nye eiere, faller skjenkebevillingen bort og det må søkes om ny bevilling.

Andre endringer i eiersammensetningen kan også medføre at bevillingen bortfaller. Dette gjelder når alle, eller en dominerende andel av, aksjene eller andelene i selskapet overdras.

Skifte av selskapsform regnes som en overdragelse.