Historikk

Fra 1980 ble betegnelsen skylddelingsforretning erstattet med delingsforretning, som ved matrikkelloven av 2005 har blitt erstattet av oppmålingsforretning.

Formål

Klarlegging av eksisterende grenser som ikke er koordinatbestemt (skylddelte eiendommer). Benyttes når det er behov for å få målt og merket grenser for en eiendom eller grensestrekning som tidligere ikke er koordinatbestemt.​

Hvem kan rekvirere?

Kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt jf. matrikkeloven § 17. I de tilfeller det er et firma som eier eiendommen, kreves det firmaattest av nyere dato. Kartverket har laget et eksempel til "fullmakt ved oppmålingsforretning" som kan benyttes om ønskelig. 

Rekvisisjonen skal inneholde

  • På rekvisisjonsskjema krysses det av for "Klarlegging av eksisterende grenser".
  • Det må legges ved et kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som kreves kartlagt, samt kopi av grensebeskrivelse for eksempel skyldskifte.
  • Dersom ikke eiendommen er inntegnet i matrikkelkartet må søker selv tegne inn eiendommen på kartutsnittet. 

Saksgang

Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen blir varsel om tid for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og hjemmelshaver og naboer til den aktuelle grensestrekningen. 

Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37). Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt må disse ha skriftlig fullmakt. 

Det holdes oppmålingsforretning og partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med grensebeskrivelser i skylddelingspapirer og merker i marken. Eventuelle grensemerker blir satt ned til erstatning for forsvunne merker eller punkt som tidligere ikke er merket. Grensepunktene blir målt inn og det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.  Klarleggingen blir ført inn i matrikkelen.

Matrikkelbrev

Etter at oppmålingsforretning er gjennomført vil det bli utarbeidet nytt matrikkelbrev for eiendommen som har fått klarlagt sine grenser. Dette sendes rekvirentene og partene har 3 ukers klagefrist fra de har mottatt matrikkelbrevet (det vises til bestemmelsene i matrikkelforskriftens § 36, klarlegging av eksisterende grense.)