Hvordan koronaviruset smitter, og kommunens bruk av smittevernutstyr

- Lindesnes kommune har stort fokus på godt smittevern under COVID-19-pandemien, og vi følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) om godt smittevern. De ansatte i hjemmetjenesten, sykehjem, legevakt og andre velferdstjenester har tilgang til anbefalt smittevernutstyr, sier smittevernlege Ådne Dæhlin.

Kommunen har den siste tiden fått spørsmål fra publikum om bruk smittevernutstyr i hjemmetjenesten og på sykehjem, og særlig gjelder dette bruk av munnbind. Her redegjør smittevernlegen for kommunens bruk av smittevernutstyr.

Smittevernutstyr brukes i første rekke for å forhindre at ansatte blir smittet, noe som i neste omgang forhindrer smitte bringes videre til andre. Ansatte skal nå aldri være på jobb med noen form for luftveissymptomer.

Hvordan smitter koronavirus?

Man kan kun bli smittet av koronavirus dersom viruset kommer inn i øyne, nese eller munn – den såkalte T-sonen. Dette innebærer at å ha viruset på hendene i seg selv ikke er farlig, men det kan smitte dersom man for eksempel klør seg i øyet før man har fått vasket seg.

Koronaviruset smitter i hovedsak på to måter:

 • Man tar på et sted med virus, for så å ta seg i T-sonen (kontaktsmitte)
 • Man er nær noen som hoster ut små dråper med virus i, som man så får i egen T-sone (dråpesmitte). Disse dråpene er så tunge at de ikke fyker mer enn to meter av gårde før de treffer bakken. Dette er grunnen til at man anbefales å holde to meters avstand til andre personer.

Håndhygiene viktigst 

Siden viruset veldig ofte kommer seg til øyne, nese eller munn via hendene, er det aller viktigste tiltaket vi har mot smitte å være nøye med å vaske eller sprite hendene.

Riktig smittevernutstyr til rett tid

Alt smittevernutstyr må ses i lys av hvordan det forhindrer viruset å komme inn i T-sonen.

 1. Munnbind brukes til å forhindre dråpesmitte ved at det forhindrer dråper fra å komme ut av eller inn i nese eller munn.
 2. Briller beskytter øynene.
 3. Smittefrakk beskytter klærne mot virus som senere kan komme seg til T-sonen via i hovedsak hendene.
 4. Hansker beskytter hendene mot virus.

Smittevernutstyret er bare effektivt hvis god håndhygiene ligger i bunn. I de kommunale helsetjenestene har vi fast rutine med å alltid sprite hendene på vei inn i eller ut av et pasientrom eller hjem, samt håndvask etter å ha utført urene prosedyrer.

Når bruker vi smittevernutstyr?

Ved mistenkt eller bekreftet koronasmitte bruker de ansatte beskyttelsesutstyr i henhold til såkalt dråpesmitteregime; briller, munnbind, beskyttelsesfrakk og hansker. Det er også her bare behov for å bruke beskyttelsesutstyr dersom den ansatte skal nærmere brukeren enn to meter.

Brukeren iføres munnbind i følgende situasjoner:

 • Når brukeren har luftveissymptomer, som testing har vist ikke skyldes koronavirus
 • Når en bruker har hatt nærkontakt med kjent smitte og derfor sitter i karantene.

Bruk av munnbind hos symptomfrie

Ansatte bruker som tidligere beskrevet bare munnbind i situasjoner hvor de i kontakt med brukere som har kjent eller mistenkt koronasmitte. Hos symptomfrie brukere, bruker ikke de ansatte munnbind. Dette er i tråd med FHI sine anbefalinger, og er praksis i de fleste kommunene.

Asymptomatisk smittespredning

Flere land har vist at mange i samfunnet har vært smittet av koronavirus uten å ha blitt syke. De har altså ikke hatt symptomer, såkalte asymptomatiske smittede. Et viktig spørsmål er i hvor stor grad disse er i stand til å smitte andre igjen, såkalt asymptomatisk smittespredning. I Kina tror man for eksempel at det var en del slik spredning i en tidlig fase, særlig før det ble stort fokus på smittevernrutiner som håndvask. Det er sannsynlig at mye av denne smitten har skjedd via kontaktsmitte, og ikke via dråpesmitte. God håndhygiene er det beste og mest effektive tiltaket mot kontaktsmitte, og man hindrer ikke kontaktsmitte ved bruk av munnbind.

FHI mener derfor at en generell bruk av munnbind kan skape en falsk trygghet. I tillegg er det lett å bruke munnbind feil, for eksempel ved å berøre det brukte munnbindet uten å få vasket seg, og dermed kunne spre smitte på den måten.

Rett bruk av begrenset mengde

I Norge har vi mindre smitte enn mange andre land, og vi har en begrenset mengde smittevernutstyr. Dette er også med i vurderingene rundt bruk av munnbind og bakgrunn for rådene fra FHI som Lindesnes kommune støtter og følger. Generell bruk av munnbind hos symptomfrie brukere vil være en lite hensiktsmessig måte å forvalte en begrenset ressurs på. Vi ønsker å bruke smittevernutstyr på riktig måte og til riktig tid.

I tillegg til å fokusere videre på riktig bruk av smittevernutstyr, vil vi framover jobbe målrettet med at alle våre ansatte skal være best mulig på god håndhygiene og andre grunnleggende og effektive smitteverntiltak.

Vi erkjenner at koronaviruset er nytt, og vi lærer stadig mer om det. Det kan komme endringer i kunnskapsgrunnlaget, smittesituasjonen eller tilgangen på utstyr, som gjør at vi vil endre vår praksis.

Testing

Lindesnes kommune følger de nasjonale retningslinjene og kriteriene for hvem som testes. De som testes, er personer med luftveisinfeksjon, og blant disse prioriteres beboere på institusjoner, helsepersonell og risikopasienter. Friske personer testes ikke.

Testkriteriene fra FHI er i prioritert rekkefølge:

 • Pasient med behov for innleggelse 
 • Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon 
 • Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 • Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
 • Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
 • Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
 • Andre med mistenkt covid-19

De to siste kategoriene bør fortrinnsvis se an hjemme i 2 døgn før test vurderes. 

Vi tester også risikopasienter som har luftveissymptomer.

Risiko defineres som:

 • høy alder
 • hjerte- og lungesykdom
 • diabetes
 • kreft m.fl.

Les mer om risikogrupper her

For å kvalitetssikre koronatesting i Lindesnes kommune, har vi opprettet et eget testteam. Fastleger, legevakt og personer som har kontaktet koronatelefonen, kan gjøre avtale om testing. Ingen blir testet uten at det er gjort avtale.

Koronatelefonen og testteamet er samlokalisert på Spiggeren.
Ingen skal møte opp der uten avtale. Trykk her for mer informasjon om koronatelefonen.

Hva gjør du om du mistenker at du kan være smittet?

Ring fastlegekontoret hvis du mistenker at du er smittet av koronaviruset -  ikke møt opp på legekontoret. Ring heller ikke 113 med mindre det er noe helt akutt. 

Utenom fastlegekontorets åpningstider kan du ringe legevakten på 116 117. Også her er det viktig at du ikke møter opp fysisk før du eventuelt får beskjed om det.

Råd for å begrense smitte

Folkehelseinstituttet anbefaler befolkningen om å holde avstand for å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte, derfor er redusert kontakthyppighet viktig for å bremse spredningen av covid-19. Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet.

Det aller viktigste er å redusere kontakten mellom de som er syke, og de som er i risikogruppene. Derfor gir vi ulike råd om sosial distansering for ulike grupper, avhengig av hvor sannsynlig det er at de er smittsomme.

Andre råd er:

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet. 
 • Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • Hvis du mistenker du er syk 
 • Disse rådene er også de viktigste forbyggende tiltak for deg som tilhører en risikogruppe.

Karantene

Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder alle som har vært på reise i utlandet, og personer som har fått beskjed av helsetjenesten om at de er definert som nærkontakt til et tilfelle av covid-19.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre idet man eventuelt er i ferd med å utvikle sykdom.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Hvor lenge skal hjemmekarantenen vare?

Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått viruset. Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

De som bor sammen med en person i karantene, men ikke selv er definert som nærkontakt, skal ikke være i karantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Siden nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over grunnleggende smitteverntiltak. 

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse, kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb. Bruk av unntaket skal avklares med leder på arbeidsplassen. 

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Hjemmeisolering

De som har sannsynlig eller påvist covid-19, må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering gjelder for personer som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus. 

Dette gjelder for personer i hjemmeisolering:  

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med skal være i karantene, se avsnitt over. 
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Til deg som har luftveisinfeksjon, men ikke Covid-19

 • Hold deg hjemme fra du merker symptomer til luftveisinfeksjon til minst ett døgn etter at du er helt frisk
 • Hold avstand til andre i hjemmet
 • De du bor med er ikke i karantene, men de skal følge med på egen helse. Hvis de får symptomer, skal de holde seg hjemme.

 

Smittestatus - oppdateres

Vi oppdaterer denne oversikten når vi får melding om nye bekreftede tilfeller. Det må tas i betraktning at det er forholdsvis få som testes. 

Dato Antall testet positiv for korona-viruset Smittesporing
Totalt smittede 12  
6. mai 1  
3. mai  1  
2. mai 1  
1. - 28. april 0  
31. mars 2 reiserelatert
30. mars 0  
29. mars 0  
28. mars 0  
27. mars 1 ukjent
26. mars 1 ukjent
25. mars 1 oppholder seg og håndteres annet sted
24. mars 1 ukjent
23. mars 0  
22. mars 0  
21. mars 2 reiserelatert
20. mars 1 reiserelatert
     

Bosted på bekreftede smittede

Lindesnes kommune kan av hensyn til den enkeltes personvern ikke opplyse om verken hvem som er smittet eller hvor i kommunen vedkommende bor. Det kan imidlertid bekreftes at der per nå ikke er noen smittede ved kommunens institusjoner eller omsorgsboliger. Bekreftet smittede er underlagt helsemyndighetenes krav om isolasjon og følges opp av kommunens helsetjeneste. 
FHI sine nettsider finner du mer informasjon om blant annet isolasjon.

Helsedirektoratets informasjonstelefon

Helsedirektoratet har opprettet en informasjonstelefon for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Les informasjonen om koronavirus på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no, før du ringer.

Dersom du ikke finner den informasjonen du trenger der, kan du ringe informasjonstelefonen 815 55 015 .