Hvem kan søke?

Denne tilskuddsordningen gjelder alle typer frivillige organisasjoner som ønsker å sette fokus på integrering som del av sin aktivitet i Lindesnes kommune.

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftsstøtte. En lokal innvandrerorganisasjon defineres som en organisasjon hvor flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn, og at medlemmene er bosatt i samme kommune/region.

Søknadskriterier

Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

Ordningen har tre delmål:

Delmål A:
 • stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
 • målgrupper: voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.
Delmål B: 
 • økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. 
 • målgrupper: innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.
Delmål C:
 • forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.
 • målgrupper: voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Tildeling av driftsstøtte forutsetter at:

 • Organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte.
 • For å kunne motta driftstøtte, settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2020, dersom organisasjonen ble etablert i 2020 eller tidligere.  
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Hvordan søker du?

For å søke, må du fylle ut elektronisk søknadsskjema: 

Har du ikke søkt via våre digitale skjema tidligere, må du først opprette en bruker til løsningen. Denne brukeren kan enten opprettes på bakgrunn av innlogging via ID-porten eller egen e-post. 
Oppretter du bruker basert på e-post, vil du få tilsendt en bekreftelse om dette. Hvis ikke du finner den i innboksen din, vennligst sjekk spam-mappen. 

Om tilskuddet

Lindesnes kommune forvalter dette tilskuddet på vegne av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (MIDI). Ramme for Lindesnes kommune i 2022: kr 350 000,-.

Vil du vite mer om tilskuddsordningen, kan du lese om dette her. 

Hva er viktig når vi vurderer søknadene?

 • Tydelig beskrivelse av hvordan prosjektet/tiltakene skal bidra til å nå formålet og delmålene med tilskuddsordningen. 
 • Tydelig beskrivelse av hvilke målgrupper som skal nås, og at disse samsvarer med målgruppene for tilskuddsordningen. 
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltakene. 
 • Realistisk framdriftsplan. 
 • Realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet. 
 • At organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder for gjennomføring av prosjektet/tiltakene. 
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn. 
 • At søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn. 
 • At frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene. 
 • Beskrivelse av samarbeid med kommunen, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket.