Betalingsutsettelse

Det kan i medhold av eigedomskattelova § 25 2. ledd gis en kortvarig utsettelse på betaling av eiendomsskatten. 

Begrunnet søknad sendes til kommunen.  Du finner et digitalt søknadsskjema «Eiendomsskatt - søknad om utsatt betalingsfrist» under artikkelen.

Det blir beregnet forsinkelsesrenter med 9,5 % pr år for krav som ikke er betalt innen avtalt forfallsdato.

Nyttig å vite før du søker om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Lov om eigedomsskatt § 28: ”Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.”

Eiendomsskatten kan i medhold av eiendomsskattelova § 28, nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for eiendomsskatt. 

I behandlingen av søknaden foretas en individuell og konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer kan tas med i vurderingen: inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere, eiendommens verdi.

Skatten kan nedsettes eller ettergis helt eller delvis. Skatteyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Formannskapet behandler eventuelle søknader.

Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig".

Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis.

Husk!

Du må legge ved kopi av siste tilgjengelige likning sammen med søknaden. Informasjonen i søknaden skal være oppdatert for søknadstidspunktet. Eiere av borettslagsleiligheter må også legge ved dokumentasjon på sin andel av borettslagets innbetalte eiendomsskatt. Du kan også legge ved annen dokumentasjon som du mener er relevant for søknaden.

Søknadens varighet

Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt gjelder for 1 år om gangen. 

Slik søker du

Du finner et digitalt søknadsskjema "Eiendomsskatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse" under artikkelen.