Hvem kan søke?

Alle anleggstyper under pkt. 2.6 i Det Kongelige Kulturdepartementet sine bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

a. Kommuner, fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak, studentsamskipnader, idrettslag og organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (Norges idrettsforbund), samt i Samenes idrettsforbund-Norge.

b. Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund.

c. Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger med vedtekter som oppfyller kriteriene i pkt. 2.3.1. Nytt punkt: Andre sammenslutninger med vedtekter som oppfyller kriteriene i pkt. 2.3.1. Foreninger, lag og klubber ut over dem nevnt i pkt. a. og b. kan ikke søke.

Friluftslivsanlegg:

 • Den Norske Turistforening og sammenslutninger organisert under foreningen (57 medlemsforeninger). • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv.

Anlegg for samisk idrett:

 • Samisk Reinkappkjørerforbund og sammenslutninger organisert under forbundet.

Hundesportanlegg:

 • Norsk Kennel Klub og sammenslutninger organisert under klubben.

Departementet kan etter søknad godkjenne andre landsdekkende organisasjoner med idrett og fysisk aktivitet som hovedformål som søknadsberettigede. Eventuelle nye organisasjoner vil inntas i bestemmelsene for påfølgende søknadsår. I helt spesielle tilfeller kan departementet gi dispensasjon til andre søkere. 

(Du finner hele bestemmelsen under Lenker). 

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Anlegget må være åpent for allmenn idrettslig virksomhet og kan ikke være underlagt kommersielle interesser.  

 • Ordinære anlegg er anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Det kan som hovedregel søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjente kostnader. Det er spesifisert maksimalt tilskudd for de enkelte anleggstypene. Minimum søknadsbeløp er som hovedregel kr. 50 000.
 • Nærmiljøanlegg er et anlegg eller et område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjente søknader. Maksimalt tilskudd er kr. 300 000, med unntak av utendørs kunstisflater. Minimum søknadsbeløp er kr. 25 000.

Når et anlegg som har fått godkjent søknad om spillemidler er ferdigstilt, kan idrettslag og andre spillemiddelberettigede organisasjoner søke om momskompensasjon. 

Vilkår, bestemmelser og søknadsskjema

Vilkår:

 • Eierskap til anlegget.
 • Riktig utforming og funksjonalitet.
 • Universell utforming.
 • Rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge.
 • Anlegget skal være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
 • Søknad må inneholde budsjett og dokumentert finansieringsplan.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

 • For mer informasjon om vilkår og tilskuddssatser, se Kulturdepartementets bestemmelser og/eller ta kontakt med idrett@lindesnes.kommune.no.

Slik søker du

 • Alle søknader skal leveres elektronisk, og du finner lenke til søknadsskjema under Skjema.
 • Avslåtte, men tidligere godkjente søknader, må fornyes/gjentas innen 15. oktober i søknadsåret.

Søknadsfrister til kommunen

 • 1. september: Frist for å melde inn til kommunen påtenkte nye spillemiddelsøknader.
 • 15. september: Frist for elektronisk innlevering til kommunen av komplett materiale/søknader med planer og nødvendige vedlegg/dokumentasjon.

Søknadsbehandling

Søknaden sendes elektronisk til kommunen via elektronisk søknadsskjema. Kommunen gjennomgår søknaden og gjør en intern prioritering av innkomne søknader. Søknadene sendes videre til Fylkeskommunen innen 15. januar påfølgende år. Det er Fylkeskommunen som avgjør tildelingen før sommeren påfølgende år.

Generelle betingelser

 • Betingelsen er at prosjektet inngår i vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og aktivitet. Disse finner du nede på siden under Dokumenter.
 • Alle anlegg skal meldes til kommunen før søknad og byggestart.
 • Det skal opprettes anleggsnummer for prosjektet hos kommunen før det søkes og bygging iverksettes.