Hvor mange promille er eiendomsskatten på?

For eiendommer i tidligere Lindesnes kommune økes skattesats for bolig- og fritidseiendom fra 2,3 ‰ i 2019 til 2,53 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er uendret på 5,5 ‰.

For eiendommer i tidligere Mandal kommune forbli skattesatsen for bolig- og fritidseiendom uendret på 3 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er på 3,83 ‰.

For eiendommer i tidligere Marnardal er skattesatsen for bolig- og fritidseiendom på 1 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er 7 ‰.

Når får jeg vite takst og hvor mye jeg må betale i eiendomsskatt på min eiendom?

Du får skatteseddel tilsendt innen 1. mars. Den viser takst og skatt på din eiendom og hvordan taksten er fastsatt.

Hvis det er flere eiere av en eiendom, sendes skatteseddelen til en av eierne som er oppført i eiendomsregisteret. 

Samtidig legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn.  

Hvordan mottar jeg skatteseddelen?

Hvis du har Digipost, får du melding så snart skatteseddelen din er klar.

Hvis du har Altinn, får du melding så snart skatteseddelen din er klar.

Hvis du ikke åpner den digitale posten innen ca. 40 timer, får du skatteseddelen i posten

Hvis du ikke har digital postkasse, får du skatteseddelen i posten

Når skal eiendomsskatten betales?

Første regning skal betales i slutten av april.

Du får regning på eiendomsskatt fire ganger årlig. De har forfall i april, juni, september og november.

Fra og med 2. termin vil eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter.

Hvis skatten du skal betale er på mellom 50 og 300 kroner, vil du kun få en regning i året.

Du bør betale regningen selv om du har klagd på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye.

Hva er offentlig ettersyn?

Når eiendomsskatten legges ut til offentlig ettersyn, betyr det at skattelistene gjøres tilgjengelige for alle i en periode. Skattelistene viser adresse, gårds- og bruksnummer, takst, skattesats og beregnet skatt for alle eiendommer som skal beskattes. Det legges også ut liste over eiendommer som har fått fritak. Listene blir lagt ut på innbyggertorvene i Buen kulturhus, Marnar aula og Kulturtorvet på Vigeland. Du vil også finne de på kommunens nettside. Listen er tilgjengelige i 6 uker fra 1. mars. 

Hvordan klager jeg på eiendomsskatt?

Hvis du mener at eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten.

Det er to forskjellige fremgangsmåter, avhengig av om eiendommen din har boligverdi eller kommunal takst:

Boligverdi: Hvis du mener boligopplysningene er feil, eller at boligverdien er satt for høyt, kan dette endres hos Skatteetaten. Du kan endre dette på skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) eller direkte på nettsidene til skatteetaten. Det er ingen frist. Endringen kan meldes til Skatteetaten når som helst.

Kommunal takst: Hvis du mener taksten din er feil, kan du klage i perioden fra 28. februar til 17. april 2020. Klagen må være skriftlig. Klageskjema finner du nederst i denne artikkelen, under fanen merket med "Skjema".  Forholdene du klager på, bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig.

En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp.

Hvordan behandles klagen min?

Klagebehandlingen starten når fristen for å klage er gått ut.

Klagene behandles av sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Du kan også få delvis medhold eller ikke medhold. Da går klagen videre til klagenemnda.

Klagenemnda kan gi deg medhold, delvis medhold, ikke medhold, og taksten på eiendommen din kan settes ned eller økes.

Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din, og du vil få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hovedoppgavene til nemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.

Er eiendomsskatten lik i hele den nye kommunen?

Både ja og nei. Det vil være skatt på de samme eiendommene i hele den nye kommunen, men skattesatsene vil være ulike i en overgangsperiode frem til 2023.

Grunnen til dette er nytt lovverk for kommunesammenslåing som bestemmer hvordan skattesatsene må være i forhold til hvordan eiendomsskatten har vært i de gamle kommunene og hvordan eiendomsskatten skal være i den nye kommunen.  For å følge lovverket så er det først i 2023 at kommunen vil ha like satser på like eiendommer.

Har kommunen bunnfradrag?

Nei, kommunestyret har ikke vedtatt noe bunnfradrag for 2020.

Får noen eiendommer reduksjon i eiendomsskatten?

Ja. Staten har bestemt at bolig- og fritidseiendommer skal ha 30 prosent reduksjon i takstgrunnlaget før skatten beregnes. Dette er allerede trukket av på skatteseddelen du mottar.

Hvordan har kommunen kommet frem til taksten på min eiendom?

Taksten settes på to ulike måter:

Boligverdi: De fleste boligeiendommer har boligverdi som er fastsatt av Skatteetaten. Kommunen bruker denne taksten som grunnlag for å regne ut hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Kommunen har ikke anledning til å endre disse takstene. Eiendommer som har fått Skatteetatens boligverdi er derfor heller ikke befart av taksator, eller behandlet av kommunens sakkyndige nemnd.  Det er den enkelte eier som selv har ansvar for at riktige opplysninger er registrert hos skatteetaten. 

Kommunal takst: Eiendommer som ikke har boligverdi fastsatt av Skatteetaten, er befart av kommunen i 2019. Dette er eiendommer som f.eks. våningshus på landbrukseiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer. Taksten fastsettes på bakgrunn av «retningslinjer for eiendomsskattetaksering» utarbeidet og vedtatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

Hvilke retningslinjer ligger til grunn for takseringen?

Sakkyndig nemnd i Lindesnes kommune har utarbeidet «Retningslinjer for eiendomsskattetaksering». Retningslinjene er tilgjengelige på kommunens hjemmesider innen 1. mars. 

Retningslinjene er nye i 2020, og skal gjelde i 10 år. De inneholder prinsipper for eiendomskattetaksering, og sier hva som skal legges til grunn for å komme frem til en mest mulig riktig takst.  En takst består av flere elementer og er bygd opp på følgende måte:

eskatt.png

1. Matrikkelen er det nasjonale eiendomsregisteret. Dette oppdateres løpende med endringer som gjøres på den enkelte eiendom.  På skatteseddelen vil det fremkomme hvilke bygninger og areal som er lagt til grunn for taksten på den enkelte eiendom. Bebygde tomter blir også taksert.

2. Kvadratmeterprisen for ulike typer areal er fastsatt med bakgrunn i omsetningsverdier for ulike typer eiendommer i kommunen de siste årene.

3. Vurdering av forhold på (Indre faktor IF) og omkring eiendommen (Ytre Faktor YF) er fremkommet på bakgrunn av utvendig befaring som ble gjennomført i 2019.

4. Det er utarbeidet sonekart for fritidsbebyggelse, boligeiendom og næringseiendom.  Sonefaktoren er den faktoren som har størst betydning for at eiendommen skal få en mest mulig riktig takst ut fra beliggenhet. For eksempel vil to fritidsboliger bygd samme år, lik størrelse og standard få en ulik takst avhengig av om fritidsboligen ligger ved skjærgården eller i innlandet.

Retningslinjene blir tilgjengelige på kommunens hjemmesider når skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars.

Hva er sakkyndig nemnd?

Kommunestyret i Lindesnes har oppnevnt en sakkyndig nemnd som skal behandle og fastsette eiendomsskattetakstene etter nærmere regler 

Sakkyndig nemnd består av fem medlemmer og tre felles varamedlemmer.

Nemnda er valgt av kommunestyret og følger valgperioden.

Hovedoppgavene til nemnda er fastsetting av retningslinjer for takseringen, fastsettelse av takster og de er også første instans i klagebehandling.

Hvor henvender jeg meg hvis jeg bare lurer på noe om min eiendom eller eiendomsskatten?

Ta kontakt med innbyggertorvene eller ring kommunens sentralbord

Du kan også gå inn på kommunens hjemmeside og se om du finner svar på dine spørsmål der. Søk på eiendomsskatt så får du frem mye nyttig informasjon

Du kan også gå inn på MIN SIDE, som du finner øverst til høyre på kommunens hjemmeside. Her kan du finne mye informasjon om din eiendom: om eiendomsskatt på din eiendom, hvor mye du skal betale i kommunale avgifter, og du vil også finne kart over din eiendom.

I uke 10 vil folk fra eiendomsskattekontoret være tilstede på innbyggertorvene i kulturhuset Buen, Marnar aula og Kulturtorvet på Vigeland for å svare på eventuelle spørsmål.  Onsdag 4. mars er vi i Buen, torsdag 5. mars er vi i Marnar aula og fredag 6. mars er vi på Kulturtorvet på Vigeland.

Har du spørsmål om det som er registrert i matrikkelen om forhold knyttet til bygninger, areal, tomtestørrelse osv. tar du kontakt med teknisk forvaltning. De kan treffe de på tidligere rådhuset på Vigeland eller ved å ringe kommunen.

Min Side

Lindesnes kommune har fått MinSide som en ny digital tjeneste for innbyggerne.

Inngangen til MinSide finner du øverst til høyre på kommunens nettsted. Når du har logget inn, finner du mer informasjon om både eiendomsskatt og opplysninger om din eiendom under fana «Min eiendom».

Informasjonsbrosjyre om skatteseddelen

Vi har laget en informasjonsbrosjyre med forklaring til de forskjellige postene i skatteseddelen. I brosjyren får du også informasjon om hvordan du kan klage på eiendomsskattetaksten. Brosjyren finner du på nettstedet til Lindesnes kommune, eller på innbyggertorget i forbindelse med offentlig ettersyn.

Beholder jeg mitt gårds- og bruksnummer etter kommunesammenslåingen?

Gårdsnummer i gamle Lindesnes og Marnardal blir endret. Tidligere Lindesnes kommune plusses det på 300 på ditt gårdsnummer. Har du for eksempel gårdnummer 150, er ditt nye gårdsnummer 450. I Marnardal plusses det på 600 på gårdsnummeret. Har du for eksempel gårdsnummer 150 i dag, er ditt nye gårdsnummer 750. 

Tidligere Mandal kommune beholder sine gårdsnumre. 

Bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer forblir uendret. 

Dette betyr at gårdsnummer i intervallet 0-299 ligger i tidligere Mandal kommune, i intervallet 301-599 ligger i tidligere Lindesnes kommune, og eiendommer med gårdsnummer fra 601 ligger i tidligere Marnardal kommune. Dette gjelder fra 01.01.2020.