Hvor mange promille er eiendomsskatten på?

For eiendommer i tidligere Lindesnes kommune økes skattesats for bolig- og fritidseiendom fra 2,3 ‰ i 2019 til 2,53 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er uendret på 5,5 ‰.

For eiendommer i tidligere Mandal kommune forbli skattesatsen for bolig- og fritidseiendom uendret på 3 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er på 3,83 ‰.

For eiendommer i tidligere Marnardal er skattesatsen for bolig- og fritidseiendom på 1 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er 7 ‰.

Skattesatser i perioden fra 2020 til 2023:
Kommune Generell skattesats Diff. Skattesats bolig/fritid
  2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Mandal 3,83 4,67 5,50 5,50 3,00 3,00 3,00 3,50
Lindesnes 5,50 5,50 5,50 5,50 2,53 2,76 3,00 3,50
Marnardal 7,00 6,50 6,00 5,50 1,00 2,00 3,00 3,50

De tre gamle kommunene hadde forskjellige eiendomsskatt og skattesatser i 2019. Det er lovbestemt at dette må samordnes over en periode på inntil 3 år. Kravene i lovverket medførte at kommunestyret allerede i desember 2019 måtte vedta skattesatsene som skulle gjelde fra 2023, når overgangsordningen er over. 

Kommunestyret har vedtatt at den generelle skattesatsen skal være 5,5 ‰  og den differensierte (for bolig/fritidseiendommer) skal være 3,5 ‰ når overgangsperioden er over, altså f.o.m. 2023. Lovverket bestemmer også hvordan satsene kan økes i overgangsperioden.  Vedtatt plan for skattesatser i overgangsperioden er utarbeidet i henhold til lovkravene.  

Når får jeg vite takst og hvor mye jeg må betale i eiendomsskatt på min eiendom?

Du får skatteseddel tilsendt innen 1. mars. Den viser takst og skatt på din eiendom og hvordan taksten er fastsatt.

Hvis det er flere eiere av en eiendom, sendes skatteseddelen til en av eierne som er oppført i eiendomsregisteret. 

Samtidig legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn.  

Hvordan mottar jeg skatteseddelen?

  • Hvis du har Digipost, får du melding så snart skatteseddelen din er klar.
  • Hvis du har Altinn, får du melding så snart skatteseddelen din er klar. Hvis du ikke åpner den digitale posten innen ca. 40 timer, får du skatteseddelen i posten

Hvis du ikke har digital postkasse, får du skatteseddelen i posten

Når skal eiendomsskatten betales?

  • Du får regning på eiendomsskatt fire ganger i året, med forfall i april, juni september og november.
  • Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.
  • Eiendomsskatt mellom kr 50 og kr 300 faktureres en gang årlig.
  • For 2020 har 1. og 2. termin for eiendomsskatt næring utsatt betalingsfrist. 1. termin har forfall i juni og 2. termin har forfall i august.

Hva er offentlig ettersyn?

Når eiendomsskatten legges ut til offentlig ettersyn, betyr det at skattelistene gjøres tilgjengelige for alle i en periode. Skattelistene viser adresse, gårds- og bruksnummer, takst, skattesats og beregnet skatt for alle eiendommer som skal beskattes. Det legges også ut liste over eiendommer som har fått fritak. Listene blir lagt ut på innbyggertorvene i Buen kulturhus, Marnar aula og Kulturtorvet på Vigeland. Du vil også finne de på kommunens nettside. Listen er tilgjengelige i 6 uker fra 1. mars. 

Hvordan klager jeg på eiendomsskatt?

Hvis du mener taksten din er feil, så kan du klage.  Klagefristen er 6 uker etter at skatten er lagt ut til offentlig ettersyn, dvs klagefrist innen ca 15. april.
Det kan klages på taksten hvert år i denne perioden, men det kan ikke klages på samme forhold som det er klagd på tidligere.

En klage må inneholde eiendommens gårds- og bruksnummer, og signeres av eier (hjemmelshaver). Klagen bør begrunnes.

En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp.

Klage på takst rettes til kommunen. Skjema og informasjon om klage på eiendomsskatt finner du her.

Klage på takst på boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten skal rettes til Skatteetaten.

Hvordan behandles klagen min?

Klagebehandlingen starten når fristen for å klage er gått ut.

Klagene behandles av sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Du kan også få delvis medhold eller ikke medhold. Da går klagen videre til klagenemnda.

Klagenemnda kan gi deg medhold, delvis medhold, ikke medhold, og taksten på eiendommen din kan settes ned eller økes.

Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din, og du vil få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hovedoppgavene til nemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.

Har kommunen bunnfradrag?

Nei, kommunestyret har ikke vedtatt noe bunnfradrag for 2020.

Får noen eiendommer reduksjon i eiendomsskatten?

Ja. Staten har bestemt at bolig- og fritidseiendommer skal ha 30 prosent reduksjon i takstgrunnlaget før skatten beregnes. Dette er allerede trukket av på skatteseddelen du mottar.

Hvordan har kommunen kommet frem til taksten på min eiendom?

Taksten settes på to ulike måter:

Boligverdi: De fleste boligeiendommer har boligverdi som er fastsatt av Skatteetaten. Kommunen bruker denne taksten som grunnlag for å regne ut hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Kommunen har ikke anledning til å endre disse takstene. Eiendommer som har fått Skatteetatens boligverdi er derfor heller ikke befart av taksator, eller behandlet av kommunens sakkyndige nemnd.  Det er den enkelte eier som selv har ansvar for at riktige opplysninger er registrert hos skatteetaten. 

Kommunal takst: Eiendommer som ikke har boligverdi fastsatt av Skatteetaten, er befart av kommunen i 2019. Dette er eiendommer som f.eks. våningshus på landbrukseiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer. Taksten fastsettes på bakgrunn av «retningslinjer for eiendomsskattetaksering» utarbeidet og vedtatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

Hvilke retningslinjer ligger til grunn for takseringen?

Sakkyndig nemnd i Lindesnes kommune har utarbeidet «Retningslinjer for eiendomsskattetaksering». Retningslinjene er tilgjengelige på kommunens hjemmesider innen 1. mars. 

Retningslinjene er nye i 2020, og skal gjelde i 10 år. De inneholder prinsipper for eiendomskattetaksering, og sier hva som skal legges til grunn for å komme frem til en mest mulig riktig takst.  En takst består av flere elementer og er bygd opp på følgende måte:

eskatt.png

1. Matrikkelen er det nasjonale eiendomsregisteret. Dette oppdateres løpende med endringer som gjøres på den enkelte eiendom.  På skatteseddelen vil det fremkomme hvilke bygninger og areal som er lagt til grunn for taksten på den enkelte eiendom. Bebygde tomter blir også taksert.

2. Kvadratmeterprisen for ulike typer areal er fastsatt med bakgrunn i omsetningsverdier for ulike typer eiendommer i kommunen de siste årene.

3. Vurdering av forhold på (Indre faktor IF) og omkring eiendommen (Ytre Faktor YF) er fremkommet på bakgrunn av utvendig befaring som ble gjennomført i 2019.

4. Det er utarbeidet sonekart for fritidsbebyggelse, boligeiendom og næringseiendom.  Sonefaktoren er den faktoren som har størst betydning for at eiendommen skal få en mest mulig riktig takst ut fra beliggenhet. For eksempel vil to fritidsboliger bygd samme år, lik størrelse og standard få en ulik takst avhengig av om fritidsboligen ligger ved skjærgården eller i innlandet.

Retningslinjene blir tilgjengelige på kommunens hjemmesider når skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars.

Hva er sakkyndig nemnd?

Kommunestyret i Lindesnes har oppnevnt en sakkyndig nemnd som skal behandle og fastsette eiendomsskattetakstene etter nærmere regler 

Sakkyndig nemnd består av fem medlemmer og tre felles varamedlemmer.

Nemnda er valgt av kommunestyret og følger valgperioden.

Hovedoppgavene til nemnda er fastsetting av retningslinjer for takseringen, fastsettelse av takster og de er også første instans i klagebehandling.

Hvor henvender jeg meg hvis jeg bare lurer på noe om min eiendom eller eiendomsskatten?

Ta kontakt med innbyggertorvene eller ring kommunens sentralbord

Du kan også gå inn på kommunens hjemmeside og se om du finner svar på dine spørsmål der. Søk på eiendomsskatt så får du frem mye nyttig informasjon

Du kan også gå inn på MIN SIDE, som du finner øverst til høyre på kommunens hjemmeside. Her kan du finne mye informasjon om din eiendom: om eiendomsskatt på din eiendom, hvor mye du skal betale i kommunale avgifter, og du vil også finne kart over din eiendom.

I uke 10 vil folk fra eiendomsskattekontoret være tilstede på innbyggertorvene i kulturhuset Buen, Marnar aula og Kulturtorvet på Vigeland for å svare på eventuelle spørsmål.  Onsdag 4. mars er vi i Buen, torsdag 5. mars er vi i Marnar aula og fredag 6. mars er vi på Kulturtorvet på Vigeland.

Har du spørsmål om det som er registrert i matrikkelen om forhold knyttet til bygninger, areal, tomtestørrelse osv. tar du kontakt med teknisk forvaltning. De kan treffe de på tidligere rådhuset på Vigeland eller ved å ringe kommunen.

Min Side

Lindesnes kommune har fått MinSide som en ny digital tjeneste for innbyggerne.

Inngangen til MinSide finner du øverst til høyre på kommunens nettsted. Når du har logget inn, finner du mer informasjon om både eiendomsskatt og opplysninger om din eiendom under fana «Min eiendom».

Informasjonsbrosjyre om skatteseddelen

Vi har laget en informasjonsbrosjyre med forklaring til de forskjellige postene i skatteseddelen. I brosjyren får du også informasjon om hvordan du kan klage på eiendomsskattetaksten. Brosjyren finner du på nettstedet til Lindesnes kommune, eller på innbyggertorget i forbindelse med offentlig ettersyn.

Beholder jeg mitt gårds- og bruksnummer etter kommunesammenslåingen?

Gårdsnummer i gamle Lindesnes og Marnardal blir endret. Tidligere Lindesnes kommune plusses det på 300 på ditt gårdsnummer. Har du for eksempel gårdnummer 150, er ditt nye gårdsnummer 450. I Marnardal plusses det på 600 på gårdsnummeret. Har du for eksempel gårdsnummer 150 i dag, er ditt nye gårdsnummer 750. 

Tidligere Mandal kommune beholder sine gårdsnumre. 

Bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer forblir uendret. 

Dette betyr at gårdsnummer i intervallet 0-299 ligger i tidligere Mandal kommune, i intervallet 301-599 ligger i tidligere Lindesnes kommune, og eiendommer med gårdsnummer fra 601 ligger i tidligere Marnardal kommune. Dette gjelder fra 01.01.2020.

Hvor ofte blir taksten på eiendommen min justert

Boligverdi fra skatteetaten

Hvis din eiendom har boligverdi fra skatteetaten så justerer skatteetaten denne årlig, og kommunen legger den nye verdien til grunn ved utskriving av skatt hvert år.  Hvis boligverdien endres i løpet av året f.eks. på bakgrunn av klage, så oppdateres dette i kommunens registre automatisk.  

Kommunal takst

Taksten som er fastsatt i 2020 skal stå i ti år.  Dette er en såkalt alminnelig taksering og gjøres vanligvis bare hvert tiende år.  Taksten blir ikke indeksregulert i tiårsperioden. Det er kun eiendommer som endres i denne perioden som blir omtaksert.  Taksten kan også bli endret på bakgrunn av klage.  Mer informasjon om klagemuligheter og frister finner du på våre hjemmesider.