Innmelding av førsteklassing - frist 18. januar 2021

Fristen for å melde inn førsteklassingen til skoleåret 2021/2022 er 18. januar 2021. 


Du bruker skjemaet Innmelding skole - 1. trinn. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema. Husk å logg den inn via ID-porten.

Innmelding av førsteklassing etter 18. januar 2021

Du bruker skjemaet Innmelding skole. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema. 

Andre innmeldinger i skolen

Du bruker skjemaet Innmelding skole. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema. 

Dette skjemaet bruker du:

 • nye elever som flytter til kommunen
 • nye elever i skolekretsen, som skal begynne på nærskolen (flyttet internt i kommunen)
 • elever som har fått innvilget skolebytte internt i kommunen (bortvalg av nærskole)

Skoletilhørighet - nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. 

Skolekretser:

 • Marnar ungdomsskole består av skolekretsene Øyslebø, Laudal og Bjelland.
 • Vassmyra ungdomsskole består av skolekretsene Holum og Ime.
 • Blomdalen ungdomsskole består av skolekretsene Furulunden og Frøysland.
 • Vigeland ungdomsskole består av skolekretsene Spangereid og Nyplass.

Enkelte adresser vil kunne ha en annen skole i annen skolekrets som nærmeste skole i avstand. Dette har å gjøre med historisk tilknytning, vurderinger knyttet til farlig skolevei, topografi, geografi osv. Dersom foreldre/foresatte ønsker at eleven skal gå på nærmeste skole i avstand (i annen skolekrets), vil dette la seg gjøre uten at man trenger å søke om skolebytte. 

Skolebytte

Det er mulig å søke om å få gå på annen skole enn nærskolen. Du søker via digitalt søknadsskjema. Skjemaet finner du nede på siden under SKJEMA. Logg inn via ID-porten, fyll ut og send inn skjemaet. Søknaden behandles av rektor på nærskolen.

I Lindesnes kommune gjelder følgende kriterier ved søknader:

ELEVER SOM SKAL BEGYNNE PÅ 1. ELLER 8. TRINN

En innvilgelse av en søknad skal i utgangspunktet ikke innebære økte kostnader for kommunen. Økte kostnader kan for eksempel knytte seg til klassesprekk. En vurdering av klassesprekk vil måtte ta utgangspunkt i pedagogiske og praktiske vurderinger. Det innebærer at det ikke trenger å være 30 elever for at en søknad kan avslås med henvisning til klassesprekk. Det vises til § 8.2 i Opplæringsloven om pedagogisk forsvarlige gruppe/klassestørrelser.

Så lenge innvilget søknad ikke er begrunnet i at skolebytte er nødvendig for å oppfylle retten til opplæring, skal ikke bortvalg av nærskolen utløse ekstra skysskostnader for kommunen. Kommunen vil da stille som vilkår at utløste ekstrakostnader til skyss må dekkes av foreldre.

Søknadsfrist: 1. april

ELEVER SOM SØKER OM SKOLEBYTTE UNDERVEIS I BARNESKOLEN ELLER UNGDOMSSKOLEN

 • Dersom skolebytte er nødvendig for å få oppfylt retten til opplæring, vil kommunen fatte vedtak om skolebytte. Skolebyttet vil da være nødvendig for å sikre rettigheter etter loven, eksempelvis få oppfylt sin rett til spesialundervisning eller trygt og godt skolemiljø. Kommunen vil i disse tilfellene måtte dekke eventuelle ekstrakostnader til skyss til ny skole.
 • Elever som flytter internt i kommunen, men ut av skolekretsen, vil kunne få innvilget søknad om å få fortsette på «gammel» skole. Så lenge innvilget søknad ikke er begrunnet i retten til opplæring, skal ikke bortvalg av nærskolen utløse ekstra skysskostnader for kommunen. Kommunen vil da stille som vilkår at utløste ekstrakostnader til skyss må dekkes av foreldre.
  Dersom det vurderes at det å fortsette på «gammel» skole er nødvendig for å få oppfylt retten til opplæring, vil kommunen ikke kunne stille vilkår til foreldre om egenbetaling av eventuelle ekstra utløste skysskostnader. Kommunen må da selv dekke disse eventuelle ekstrautgiftene.»

Samtykke til overføring av elevmappe

Skal ditt barn bytte skole, vil nåværende skole ha informasjon om ditt barn som kan være viktig å videreformidle til ny skole.

Elevmappene kan inneholde opplysninger omkring ulike kartlegginger, vurderinger fra PPT, helseopplysninger og disiplinære forhold. Mye av denne informasjonen vil være nødvendig av hensyn til elevens videre skolegang ved annen skole ,og bidra til at eleven får et godt tilpasset opplæringstilbud.

Helseopplysninger og disiplinære forhold er omfattet av personopplysningsloven § 8, og krever at samtykke er innhentet fra foresatte før overføring av informasjon kan finne sted.

Dersom hjemmet har spørsmål vedrørende denne informasjonen, så er det bare å ta kontakt med den aktuelle skolen.

Skjema for samtykke til overføring av elevmappe finner du nede på siden under SKJEMA.