Dette har kommunestyret vedtatt i oktober 2021

28. oktober vedtok kommunestyret å gå videre til neste fase i planleggingen av et Helsehus og et helsebygg med 80 langtidsplasser på Orelunden i Mandal. Helsebygget skal etter planen stå ferdig i 2025 og helsehuset i 2027.

 • Det legges til rette for at Orelunden omsorgssenter kan bestå lengst mulig ved at helsebygget med langtidsplasser settes opp først, deretter selve helsehuset. 
 • Parallelt må det utredes å plassere helsebygg på en alternativ tomt i nærheten av Mandal. Eventuelle fordeler og ulemper knyttet til for eksempel drift, investering, tilgjengelighet, samhandling etc., ved en alternativ lokasjon, må synliggjøres.
 • Kommunestyret ser verdien av å bevare Ljosheim. Kommunestyret mener derfor at Ljosheim skal bestå av kulturhistoriske hensyn og må sees i en sammenheng med ny bygningsmasse.
 • Fram til behandling av neste fase, må det legges fram estimat for hva kostnadene for alternativ organisering av Familiens hus, vil være. Dette må gjøres med tanke på organisering og oppfølging av intensjonen i Barnevernsreformen.  Totalrammen satt av i budsjett 2021 og handlingsplan for perioden 2021-2024 er styrende for prosjektets omfang.

Du kan se kommunestyrets behandling av saken på kommune-TV.

 

Hva skjer det neste året?

I oktober 2021 gikk prosjektet videre til neste planleggingsfase. Den handler om å utvikle byggeprosjektet og detaljplanlegge helsebyggene. Denne fasen varer i cirka ett år - til oktober 2022.

Kommunestyret vil deretter få sak til behandling hvor de må avgjøre om Helsehuset og helsebygget skal bygges, eller ikke. 

Hvis fremdriftsplanen følges vil det første helsebygget med 80 langtidsplasser stå innflytningsklart våren 2025, mens helsehuset vil være i drift fra våren 2027.

Prosjektet vil det neste året:

 • Lyse ut en bygg- og designkonkurranse for å inngå kontrakt med entreprenør og arkitekt.
 • Gå i gang med skisseprosjekt. I denne fasen skal det lages en konkret løsning for bygget, både form og plassering på tomten, skisser av fasadene og en situa­sjonsplan med adkomst, trafikk og utenomhusarealer. Arkitekter og tekniske rådgivere utfører dette arbeidet.
 • Gå i gang med forprosjekt. I denne fasen skal det lages konkrete tekniske løsninger for alle etasjer med rom i henhold til konsept og romprogram. Kommunikasjonsveier/korridorer, heiser, trapper, tekniske rom skal fremgå av planene.

Hvorfor trenger vi Helsehus og flere langtidsplasser?

En av de største utfordringene kommunen står overfor, er den kraftige økningen i antall eldre og pleietrengende i årene fremover. Frem mot 2040 vil antall eldre og pleietrengende doble seg, og behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke tilsvarende. Samtidig lever vi lenger, og med mer komplekse helseutfordringer. Vi får også færre barn og vi er færre i arbeidslivet.

Alderssammensetningen i befolkningen gjør at kommunen må tilpasse driften, og dreie ressursene over til helse- og omsorgstjenester hvor behovet for tjenester vil eksplodere i årene fremover.

Det vil være nødvendig med en rekke tiltak for å kunne håndtere eledrebølgen og de pleie- og omsorgsbehovet de har, og Helsehuset vil være det viktigste bidraget. 

Vi skal forebygge og bo hjemme lenger

Med Helsehus og andre dreininger innen helse og omsorg kan vi:

 • Satse mer på forebygging, rehabilitering og helsefremmende tiltak slik at folk holder seg friske og kan bo hjemme lenger.
 • Øke antall korttidsplasser og langtidsplasser i boliger med heldøgns tjenester.
 • Øke kapasiteten på dagaktivitetsplasser og i hjemmetjenesten generelt.
 • Øke kompetanse og beholde/rekruttere ressurser tilknyttet nye pasientgrupper og brukere med komplekse behov, som en konsekvens av en endret oppgavefordeling mellom sykehus og kommune.
Rehabilitering
Det blir viktig å legge til rette for helsefremming for folk i alle aldre. Helsehuset vil ha moderne trenings- og rehabiliteringsareal og fasiliteter som gjør at pasienter i alle aldre kan gjenvinne, opprettholde eller forbedre funksjonsnivåer etter sykdom, skade eller lidelse, og kan redusere eller utsette behovet for omfattende helse- og omsorgstjenester. Med digitale hjelpemidler og mer moderne utstyr vil arbeid effektiviseres.
 
Helsehuset gir den nødvendige kapasitetsøkningen på rehabiliteringsplasser i institusjon som kommunen trenger. Moderne trenings- og rehabiliteringsarealer og fasiliteter vil ha en avgjørende effekt for: 
 • rehabiliteringen av pasienter
 • å gjenvinne, opprettholde eller forbedre funksjonsnivå etter sykdom, skade eller lidelse 
 • at folk kan bo hjemme lengst mulig
 • å redusere eller utsette behov for omfattende helse- og omsorgstjenester

Selv om vi må øke volumet på helse- og omsorgstjenester, må vi samtidig redusere kostnadsnivået. Vi skal ha relativt færre institusjonsplasser (sykehjem), flere korttidsplasser og mer rehabilitering. Kombinert med videreutvikling av hjemmetjenestene legger dette til rette for at innbyggerne kan bo hjemme lenger. Helsehusprosjektet er svært viktig for at vi skal få til denne dreiningen innen helse- og omsorg, og kommunen har ikke mer enn tiden og veien for å dekke opp for økende behov for korttidsplasser og rehabilitering.

rehabilitering bilde.JPG

Hva skal Helsehuset inneholde?

Helsehuset skal bli et kraftsenter med samlokaliserte helsetjenester først og fremst rettet inn mot akuttmedisin, behandling, rehabilitering, aktiv forebygging og mestring, samordning og koordinering. 

Det planlegges for dette innholdet:

 • 48 korttidsplasser for behandling, rehabilitering, opptrening og mestring
 • Legevakt
 • Ambulansestasjon
 • Dagaktivitetssenter
 • Frisklivsentral
 • Frivilligsentral
 • Kontorer for enhetene Forvaltning og koordinering, Rehabilitering og mestring samt virksomhetsledere for helse- og omsorgstjenesten.
 • Sentralt i bygget i 1.etasje skal det være en stor vestibyle, kafe/kantine, møteplasser for frivillige lag og organisasjoner

Ledere, fagansvarlige, tillitsvalgte og representanter fra brukerorganisasjoner og frivilligheten deltar aktivt i arbeidet med å utrede innholdet i byggene og hvordan disse skal utformes.

Byggene vil inneholde en kafe-del og andre større arealer som kan huse ulike former for aktiviteter. Det vil bli lagt til rette for at lag, foreninger og andre frivillige kan benytte disse arealene for arrangementer, øvelser og lignende. Deler av bygget skal være åpent og inviterende slik at det skapes liv og røre til glede for besøkende, beboere og brukere av tjenestene.

Helsehus illustrasjon etasjer.JPG

Hva skal helsebygget inneholde?

Helsebygget skal inneholde 80 langtidsplasser i boliger med heldøgns tjenester. Med disse omsorgsboligene vil kommunen ha dekket sitt behov for langtidsplasser i omsorgsbolig frem til 2040.

Det er også planlagt å samlokalisere fire av syv avdelinger innen enhet for hjemmebaserte tjenester i helsebygget. Dette er grunnen til at det er lagt inn fire bogrupper og sonebaser over fire etasjer i helsebygget, samlokalisert med Helsehuset. Det vil fortsatt være to avdelinger på Vigeland, en i Holum og en i Marnardal. En samlokalisering vil gjøre tjenesten mer robust med tanke på å sikre faglig kompetanse, tenke nytt om organisering, samt sikre en fleksibel og effektiv drift.

Helsebygg samlokalisert med Helsehus.JPG

Hvorfor denne tomta?

Helsehus-byggene bør ligge sentrumsnært og i nær tilknytning til andre tilbud.

Helt siden tanken om et stort helsehus ble lansert har den kommunale tomta på Orelunden pekt seg ut som den aktuelle. Denne tomta regnes som godt egnet;

 • Den ligger i gangavstand til sentrum og ulike sentrumsfunksjoner
 • Tomta er stor nok til flere bygg og andre funksjoner
 • Nærhet til E 39, og etter hvert tilførselsvei til ny E 39 er gunstig dersom ambulansetjenesten skal inn i bygget
 • Kommunen er allerede eier av tomta. Det kommunale omsorgssenteret som ligger midt på tomta er et kompliserende element.

  I forprosjektet er det sett på andre mulige tomter, kommunale og private. Det er ikke funnet noen tomt som er stor nok og samtidig egnet og sentrumsnær. Totalt sett anses tomta på Orelunden som den eneste aktuelle. 

Hva har skjedd tidligere?

Fra mars 2021-januar 2021 har prosjektet arbeidet med mulighetsstudie og regulering. Det har vært delt inn i 2 delprosjekt:

1. Detaljering av funksjons og romprogram

2. Reguleringsplan for Orelunden (inkludert Mulighetsstudier av ny byggmasse på tomta)

Reguleringsplan har vært oppe til førstegangsbehandling og til offentlig ettersyn. Målet er å ha en ferdig behandlet reguleringsplan i løpet av høsten/ca. november.