Om planen

Planen gir klare signaler overfor bedrifter, næringslivsorganisasjoner og innovasjons- og utdanningsmiljøer om hva som ligger til grunn for fremtidig næringsutvikling i Lindesnes kommune. Den er også premissgivende for utvikling og bruk av næringsarealer i kommunen, og et viktig grunnlag for revisjon av kommuneplanens arealdel, for handlingsplan og for øvrig virksomhetsplanlegging.

Etablerer et team for utvikling og etablering av næring

En tydelig bestilling fra politikerne er at kommunen skal være fremoverlent i møte med næringslivet. Det skal etableres et team for næringshenvendelser i en tidligfase med formål om å legge til rette for utvikling og etablering av næring innen prioriterte områder. 

- God samfunnsutvikling i Lindesnes fordrer bærekraftig vekst og utvikling, samhandling og samskapning mellom frivillighet, offentlig og privat sektor. Næringsplanen legger til rette for god og riktig utvikling langs tre dimensjoner: Næringsutvikling og etablering, innbyggere og besøkende, forklarer næringssjef Kjell Rune Olsen i Lindesnes kommune.

FNs bærekraftsmål og kommuneplanen er førende for planen. 

Overordnede mål og tiltak

Gjennom planarbeidet er det utviklet et bilde av hvordan kommunen har suksess i 2030, og hvilke grep som må tas for å nå dette.

Planen har en rekke mål som skal være retningsgivende for kommunens næringsarbeid fremover, og tiltak som er nødvendige for å oppnå målene.

Under ser du målene i næringsplanen konkretisert etter tema. Tiltakene som er nødvendige for å nå målene finner du i planen. 

Bedre sammen - organisering av næringsarbeidet i kommunen

 • Lindesnes kommune skal være den mest attraktive kommunen langs sørlandskysten å etablere og drive næringsaktivitet i.
 • Gjennom eiermeldingen sikre at rådmannen kan være representert i styrene til alle kommunale heleide selskaper for å understøtte arbeidet og sikre at det er i tråd med kommunens overordnede målsetninger.

Attraktivt og ettertraktet - våre styrker

 • Øke Lindesnes kommunes attraktivitet som bo- og arbeidssted.
 • Styrke Mandal sentrum som opplevelses- og handelssentrum for kommunens befolkning og tilreisende. Øvrige sentra utvikles i tråd med overordnede mål og lokale forventninger.

God infrastruktur - strategisk plassert

 • Næringsområdene langs ny E39, Mandalskrysset og eventuelt fremtidige områder vest for Mandal, utvikles som sentrale logistikk- og kommunikasjonsknutepunkter med transportsensitiv næring. Øvrig næringsetablering skjer i tråd med ønsket samfunnsutvikling, herunder sentrumsutvikling i tettstedene.
 • Sikre nok strøm i hele kommunen.
 • Aktivt bidra til at hele kommunen og særlig alle næringsområder har god mobil- og internettdekning.

Omstilling, innovasjon og bærekraft - Det grønne skiftet 

 • Lindesnes skal ta en posisjon som en kreativ og aktiv kommune i møte med det grønne skiftet.

Arbeid og kompetanse - vårt potensiale

 • Alle innbyggere skal få mulighet til å bygge kompetanse slik at de kan delta i arbeidslivet.
 • Sammen med næringslivet skal vi bidra til at bedriftene får dekket sine kompetansebehov.

Viktige arealdisponeringer

 • Vi skal ha attraktive næringsarealer klare for riktige etableringer med god tilgjengelighet og i passe avstand fra kommunens by- og kommunesenter (Spangereid, Vigeland, Mandal, Krossen, Øyslebø, Marnardal og Bjelland).
 • Mandal sentrum skal utvikles som et grønt, attraktivt og moderne sentrum hvor det legges til rette for handel og kulturopplevelser i et unikt og autentisk miljø. Myke trafikanter skal prioriteres. 
 • Vi legger til rette for en bærekraftig og riktig vekst i det totale antallet nye fritidsboliger. 

Arbeidet med planen

Strategisk næringsplan er utarbeidet av Lindesnes kommune i nært samarbeid næringsalliansen i Lindesnes (Marnardal næringsforum, Lindesnes næringsforening, Mandal Handels- og Serviceforening, Mandal industri og næring, Næringshagen for Lindesnesregionen og Visit Lindesnes), representanter fra primærnæringene, politisk oppnevnte råd og utvalg og en lang rekke andre interessenter i perioden januar - desember 2021.  

Arbeidsgruppe

Kjell Rune Olsen, næringssjef leder
Joakim Damkås, kommuneplanlegger medlem
Glenn Andersson, avdelingsleder teknisk forvaltning medlem
Sissel Wiig, leder NAV Lindesnes medlem
Erling Løfsnes, daglig leder Visit Lindesnes medlem

Arbeidsgruppen gikk i gang med arbeidet i januar 2021.