Hva er temaplan mestring?

Temaplan mestring handler om at innbyggerne skal være i stand til å realisere sitt potensial og leve et godt og verdig liv.

Planen skal beskrive kommunens mål og hvilke tiltak vi skal gjøre for å skape en kommune hvor barn, unge, voksne og eldre kan mestre livene sine.

En viktig del av temaplanen er å vri kommunens innsats fra reparasjon og store, inngripende tiltak til forebyggende tiltak og mer egenmestring. Hensikten er at flere mestrer egen hverdag og at færre vil ha behov for kostbare og omfattende tjenester fra kommunen.

Hvordan kan du medvirke til planen?

I perioden 7. – 15. mars inviterte vi innbyggere, lag, foreninger og frivillige til dialogsamlinger flere steder i kommunen. Vi hadde gode møter i Bjelland, Øyslebø, Spangereid, Vigeland og i Mandal. 

Vi gjennomføre også en digital spørreundersøkelse fra midten av februar til midten av mars.  

Neste mulighet for å medvirke til planen er når planen legges ut på høring i perioden 14. april - 9. mai. Da vil alle som ønsker det kunne gi innspill til planen.

Hvordan arbeider vi med temaplan mestring?

Det er etablert en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av ledere og rådgivere fra alle deler av kommunen: oppvekst, velferd, samfunnsutvikling og rådmannens stab. Arbeidsgruppen vil sørge for god politisk forankring og legge til rette for at innbyggerne kan medvirke til planen gjennom møter og digital spørreundersøkelse.

Helhetlig innsatstrapp

I arbeidet med Temaplan mestring lages en helhetlig innsatstrapp som beskriver alle tjenester og tilbud som vi har i kommunen.

De laveste trinnene viser tilbud i lokalsamfunnene og tjenester til alle innbyggere som ikke krever vedtak. De høyeste trinnene i trappen viser tiltak som krever vedtak fra kommunen. Tiltakene blir mer inngripende og omfattende jo lenger opp i tiltakstrappen du kommer. 

Helhetliginnsatstrapp[1].JPG

Kunnskapsoversikt innen folkehelse

Kunnskapsoversikten er et viktig grunnlag for arbeidet med temaplanen. Den viser oversikt over befolkningens helse og hvordan helsen er fordelt i befolkningen. Den belyser også årsaker og sammenhenger til kommunens utfordringer. Les mer om kunnskapsoversikten her.

Høring

Temaplanen skal på høring i perioden 14. april – 9. mai. Da vil alle som ønsker kunne gi innspill til planen.