Prioriterte tiltak i Lindesnes kommune

1. Søknader om fellestiltak der søkeren representerer flere enheter som hver for seg søker produksjonstilskudd med grovfôrdyr. Typisk vil være at beitelag er søker. Enkeltpersonforetak kan også søke på vegne av flere foretak.
2. Tiltak for god dyrevelferd og redusert dyretap.
3. Tiltak som krever mye manuelt arbeid.

Slik søker du

Søknadsfristen er hele året. I perioder kan søknader bli liggende i overgangen til nytt søkerår og ny fordeling av tilskuddsmidler.

Du sender inn søknaden elektronisk. Du finner søknadsskjema nede på siden under SKJEMA.

Søknaden må inneholde:

 • For leid beitemark gjelder 10 års leie i denne ordninga, jamfør § 2, ledd 3, i forskrifta.
 • Offentlige satser for egeninnsats og enhetspriser for øvrig, gjelder i kostnadsoverslaget. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret under arbeidet med søknaden.
 • Vi vil ha søknader med detaljert og fullstendig kostnadsoverslag. Godkjent kostnadsoverslag utgjør tilskuddsgrunnlaget.
 • Noen tiltak kan berøre andre interesser. Da vil vi ha søknader som viser til samarbeid med andre aktører som skogbrukere, hytteeiere, turfolk og idrettslag.
 • Kartskisse må ligge ved søknaden.
 • Arbeidsfristen er 3 år etter at tilsagnet ble gitt.

Søknadsbehandling

 • Kommunen behandler søknaden og gir avslag eller tilsagn. Eventuelt kan søknaden ligge over til ny fordeling av tilskuddsmidler.
 • Hvis tilsagn foreligger, blir det arbeid i felt. Når arbeidet i felt er ferdig, må du sende oss rapport om gjennomføring, fullstendig regnskapssammendrag og anmodning om utbetaling av tilskuddet. Eventuelt mer dokumentasjon.
 • Kommunen godkjenner arbeidet og godkjenner utbetaling.

Hva kan du søke om?

 • Sperregjerde for å avgrense mot bilvei, jernbane, tettbebyggelse.
 • Ferister. Bruer for føring av beitedyr.
 • Gjeterhytter under 20 m2.
 • Sanke- og skilleanlegg.
 • Anlegg/rydding/utbedring av driftsveier.
 • Automater for mineralnæring.
 • Transportprammer.
 • Elektronisk overvåkingsutstyr.
 • Elektronisk gjerde, eksempel Nofence.

Hva kan du ikke søke om - blir ikke prioritert

 • Vanlig gjerde i utmark er utenfor ordninga, jamfør rundskriv 2019 – 45, side 5.
 • Støtte til årlig drift blir ikke prioritert.
 • Støtte til planleggingsoppgaver blir ikke prioritert.

Hvor mye kan du søke om?

Du kan få maks 40 %  i tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.