Bakgrunn for oppstart av detaljregulering med tilhørende dokumenter

Asplan Viak AS, på vegne av BRG Utvikling AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsel om oppstart av detaljregulering for Åvik ferieboliger – planID 202403. Planområdet innbefatter eiendommene med gnr/bnr: 432/28, 432/54. Se kart over gjeldende eiendommer.

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsboliger ved sjøen i et område som tidligere har vært brukt til næringsvirksomhet, senest båtbyggeri. I tillegg skal det legges til rette for at allmenheten skal ha tilgang til sjøen. Planområdet er del av reguleringsplan for Åvik fra 1989 hvor arealet i hovedsak er regulert til industri.

Dokumenter:

Konsekvensutredning

Det vurderes til at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og faller ikke inn under §§ 6, 7 eller 8 i KU-forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Innsyn i saken

Si din mening

Eventuelle innspill eller opplysninger til planarbeidet kan sendes til Asplan Viak på følgende måte:

Frist for å sende inn innspill er 30. august 2024.