Bakgrunn for oppstart av detaljregulering med tilhørende dokumenter

Sweco Norge AS, på vegne av Tånes Gårdsutvikling, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsel om oppstart av detaljregulering for Dal, Tånes – planID 202306. Planområdet innbefatter eiendommene med gnr/bnr: 10/1, 103, 199, 228 og 229. Se kart over gjeldende eiendommer.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse, lekeplass og nødvendig infrastruktur. Planområdet er del av reguleringsplan for Saudalsheia fra 1992 hvor arealet i hovedsak er regulert til boligformål.

Dokumenter:

Konsekvensutredning

Det vurderes til at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og faller ikke inn under §§ 6, 7 eller 8 i KU-forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Innsyn i saken

Si din mening

Eventuelle innspill eller opplysninger til planarbeidet eller utbyggingsavtalen kan sendes til Sweco Norge AS på følgende måte:

Frist for å sende inn innspill er 8. august 2024.