Formål

Hovedformålet med planarbeidet er å detaljregulere eiendommen 55/11 i henhold til  kommuneplanens arealdel (boligbebyggelse), samt en sammenhengende gang- /sykkelvei fra nordlig del av planområdet til Kongefjellveien i sør. Planområdet er utvidet en del sør og øst for 55/11 for å kunne vurdere ulike alternativer for gang- /sykkelvei. Mindre justeringer av formålsgrenser fra kommuneplanens arealdel innenfor planområdet kan også bli aktuelt. 

Innspill

Alle er velkomne til å sende inn innspill til dette planarbeidet. 

Naboer, grunneiere, offentlige høringsinstanser og andre interessegrupper blir varslet direkte.

Lategne Eiendom AS er utførende konsulent på vegne av grunneierne til 55/11.

Kartutsnitt (bildet) viser avgrensning (tykk rød/stiplet strek) av det området som skal opp til detaljregulering. Det er vurdert konsekvensutredning, men sammen med planavdelingen i Lindesnes kommune er det konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning.

Innspill kan sendes til: 

Lategne Eiendom AS v/Aril Larsen
Gismerøyveien 89
4515 Mandal

eller pr. mail til aril@lategne.no

Frist for å komme med innspill er fredag 15. desember 2023

Dokumenter