Hvordan varsler du

Du skal ha saklig grunn for din kritikk. Kritikken skal ikke bero på sladder eller ubegrunnede påstander. Om du ønsker å varsle om kritikkverdige forhold, fyll ut skjemaet under.

Klikk for skjema for varsling om kritikkverdige forhold.

Anonymitet

Du kan velge å varsle anonymt eller med navn.

Hvem kan varsle og hva kan du varsle om

Ansatte, innbyggere, leverandører med mer oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
 • brudd på regler for anskaffelser
 • upassende gaver eller bonuser
 • mobbing, trakassering eller diskriminering
 • brudd på kommunens etiske regler
 • fare for liv og helse.

Eksempel på forhold som faller utenfor:

 • Hendelser som kommer under avvik.
 • Rene interne forhold som f.eks. personalkonflikt og lignende.
 • Kritikkverdige forhold ut fra egen politisk eller etisk overbevisning.
 • Faglig uenighet.

Hvem mottar varselet

Alle varsler skal inn til kommunens varslingssekretariatet. Der blir det vurdert konkret hvem som skal involveres i den videre behandlingen av saken, og hvilke tiltak som skal settes igang. Dette avhenger av hvilken type sak og hvem varslingene er rettet mot.

Varslingssekretariat består av rådmannen, aktuell kommunalsjef, personalsjef og hovedverneombud. Varslingssekretariatet kan også innhente juridisk hjelp dersom det er nødvendig.

Alle varslingssaker som behandles internt skal via varslingssekretariatet før undersøkelser starter.

Behandling av varselet

Mottak av varsling

Den som mottar varselet skal straks gi beskjed til varslingssekretariatet. Varslingssekretariatet skal undersøke om forholdet er kritikkverdig, og vurdere alvorlighetsgraden i varselet. Dersom varselet mottas muntlig, skal innholdet skrives ned og godkjennes av avsender.

Tilbakemelding til varsler

Varsler vil få skriftlig tilbakemelding på at varslet er mottatt og opplysninger om videre saksbehandling innen 14 dager, i de tilfeller der varsler ikke er anonym. 

Du kan lese mer om kommunens behandling av varsling her

Varsling og offentlighet - taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Fylkesmannen.

At vi følger offentleglovas krav betyr også at eventuelle henvendelser som er utenfor formålet med varslingsordningen, som for eksempel klager på forsøpling etter feilparkerte biler, normalt ikke vil kunne unntas offentlighet, heller ikke avsenders navn dersom dette er oppgitt.