Årsak til planendring

Planendringen har til hensikt å rette opp feilplassert bryggeformål på gbnr 18/195. Plassering av formål for brygge/småbåtanlegg justeres i kartet for å samsvare med plasseringen til det eksisterende bryggeanlegget på tomta. Kommunen vurderer endringen til å være i tråd med gjeldende plans intensjon.

Vedtatte plandokumenter

Mer informasjon og tilhørende plandokumenter er tilgjengelig i kommunens planregister fra 17 september

Klikk her for planregister

Klage

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage på vedtaket må fremsettes skriftlig til Lindesnes kommuner innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket. 

Eventuell klage på vedtak må sendes innen 11. oktober via e-post eller brev til:

 Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal.
Brev merkes Klage på vedtak - Endring av Endring av reguleringsplan for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden, planid 137 - gbnr 18/195