Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav til c har rett til ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra tidspunktet da  vedtaket ble kunngjort, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Klagefristen er 13.06.23