Vedtekter for kommunale barnehager

§ 1. Eierforhold

De kommunale barnehagene drives og eies av Lindesnes kommune og er:

  • Bjelland barnehage
  • Båly barnehage
  • Frøysland barnehage
  • Heddeland barnehage
  • Hestehaven barnehage
  • Kvisla barnehage
  • Laudal barnehage
  • Skjebstad barnehage
  • Vigmostad barnehage

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, derav Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

§ 2. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

§ 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte, ansatte og eiere. Hver gruppe er likt representert. Det velges 2 representanter fra foreldrerådet og 2 representanter fra de ansatte. Store barnehager kan øke antall representanter fra foreldre/foresatte og ansatte, men hver gruppe må være likt representert. For eier møter en politisk oppnevnt representant og en representant fra Oppvekstadministrasjonen. Styrer er sekretær og har uttalerett, men ikke stemmerett. 

§ 4. Opptak

Det er ett samordnet hovedopptak for alle barnehagene i Lindesnes kommune, søknadsfrist er 1. mars.
Opptakskretsene følger tidligere kommunegrenser og er delt slik: 
Sone Mandal
Sone Marnardal 
Sone Lindesnes 

Foreldrenes/foresattes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. 

Samordnet hovedopptak organiseres på følgende måte:
Opptaket foregår i tre opptakskretser
Styrer innstiller og barnehagemyndighet fatter vedtak i samsvar med opptakskriteriene
Barnet har rett på plass i sin opptakskrets ved hovedopptak
Etter hovedopptaket foretas fortløpende opptak i barnehager som har ledig kapasitet. Dersom et barn med barnehageplass flytter til en annen kommune, kan barnet beholde plassen ut påbegynt semester, dvs. fram til 31. desember eller 31. juli. 

§ 5. Opptakskriterier

Barn bosatt i Lindesnes kommune har rett til plass ved hovedopptak. For søkere som ikke er bosatt i Lindesnes kommune ved søknadsfrist, kan plass tildeles under forutsetning av at barnet er bosatt i kommunen senest ved oppstart. Barn bosatt i andre kommuner, kan tildeles plass for inntil ett år, dersom det ikke lykkes å fylle barnehagen med søkere hjemmehørende i Lindesnes kommune. Barn som fyller ett år innen utgangen av november, har ved hovedopptaket rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Følgende prioriteringer gjelder ved opptak: 1. Barn med nedsatt funksjonsevne 2. Barn hvor det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (omsorgsovertakelser og frivillig hjelpetiltak). Skriftlig tilråding fra faginstans må foreligge for at fortrinnsrett etter pkt. 1 og 2 utløses. (PPT, barnevern, spesialisterklæring) 3. Barn som har plass prioriteres ved endring av oppholdstid 4. Barn som er skolestartere (5 åringer) 5. Søsken til barn som har barnehageplass (gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i) 6. Styrer kan bruke utjevningsplasser etter skjønn for å rette opp skjevheter mht. alder, kjønn og etnisitet i gruppesammensetningen 7. Dersom to barn står likt, prioriteres det eldste barnet i aktuelt årskull Foresatte som ønsker overføring til annen barnehage, må søke på nytt. Opptakskriteriene gjelder på lik linje som for nye søkere. Dersom barnet tilbys og mottar plass i ny barnehage, avsluttes tidligere plass. 

§ 6. Opptaksperiode

Kunngjøring av hovedopptaket skjer ved annonsering før 15. februar. Søknadsfrist er 1. mars. Nytt barnehageår starter i midten av august og dato fastsettes i barnehagens årsplan. Barn som har plass, er sikret denne fram til skolealder eller så lenge foreldre/foresatte ønsker det. 

§ 7. Oppholdstid

Det tilbys 3, 4 eller 5 dagers plass. Daglig oppholdstid er lik barnehagens åpningstid. Åpningstider kan variere fra barnehage til barnehage. 

§ 8. Endring i oppholdstid 

Reduksjon i oppholdstid kan skje etter søknad:  Ved barnehageårets begynnelse i august. Endringsskjema sendes elektronisk innen søknadsfrist til hovedopptaket 1. mars  Fra 1. januar. Endringsskjema sendes elektronisk innen 1. november Økning av plass kan skje fortløpende gjennom året ved ledig kapasitet. 

§ 9. Klage på vedtak

Etter forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, kan søker klage på avslag om barnehageplass ved hovedopptaket. Søker kan klage når første eller andre ønske ikke blir oppfylt. Klagen må fremsettes skriftlig til Lindesnes kommune, og klagefristen er 3 uker. Klagen behandles av saksbehandler. Opprettholdes vedtaket, går saken videre til kommunal klagenemd. Vedtaket i klagenemd kan ikke påklages. 

§ 10. Leke og oppholdsareal

Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 m2 netto pr. barn over 3 år, og 1/3 mer (5,3 m2) pr. barn under 3 år. Utearealet i barnehagen bør være seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. § 11. PLANLEGGINGSDAGER Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet i året, og da er barnehagene stengt. Datoer fastsettes i årsplanen. Foreldre/foresatte skal ved oppstart av nytt barnehageår, ha beskjed om hvilke datoer dette gjelder. 

§ 12. Ferie

Alle barn skal ha minst 4 uker ferie pr. år. 3 uker tas ut sammenhengende om sommeren, og barnehagenes 5 planleggingsdager utgjør den siste uka. Barnehagene er stengt de 2 siste hele uker i juli måned. Barnehager med mindre enn 50 barnehageplasser kan være stengt de siste 3 hele uker i juli måned. Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften og i tillegg onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.00. Skolestartere har plass ut juli måned og avvikler ferie 3 uker før dette. Barn som har fått innvilget endring/overføring fra en barnehage til en annen barnehage, beholder sin plass inntil det starter i ny barnehage, senest midten av august.

§ 13. Betaling for barnehageoppholdet

Det betales for 11 måneder pr. år. Kostpenger kommer i tillegg. Maksimalpris og moderasjonsordninger (søskenmoderasjon, gratis kjernetid, redusert foreldrebetaling) fastsettes av Stortinget hvert år. Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinger i årlig budsjettvedtak. LINDESNES KOMMUNE Søskenmoderasjon innvilges automatisk uten søknad, og gjelder også om søsken har plass i ulike barnehager. Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid innvilges etter søknad. For informasjon og søknadsskjema se Lindesnes kommunes hjemmeside, www.lindesnes.kommune.no. Vedtak om betalingsreduksjon er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og foreldre/foresatte kan klage på vedtaket. Ved sammenhengende sykefravær i mer enn en måned, kan det søkes om betalingsfritak for hele perioden. Legeerklæring må framlegges. Ved utelatelse av betaling for barnehageoppholdet, kan plassen sies opp. Økonomikontoret følger opp ubetalt faktura ved å sende ut purring etter faste rutiner. Dersom faktura ikke blir betalt etter purring, oversendes saken til innfordringsavdelingen. 

§ 14 Oppsigelse av plass 

Oppsigelse skjer elektronisk via Lindesnes kommunes hjemmeside, www.lindesnes.kommune.no /Oppvekstportalen. Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. 

§ 15. Årsplan 

Barnehagen skal ha en årsplan som beskriver den pedagogiske virksomheten i henhold til Rammeplan for barnehager. Årsplanen fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. 

§ 16. Internkontrollsystem

Barnehagen er tilsluttet kommunens internkontrollsystem i henhold til forskrift om «Miljørettet helsevern i barnehager og skoler» m.m. 

§ 17. Forsikring

Barn er ulykkes forsikret den tiden de er i barnehagen, og på direkte vei til og fra barnehagen. Forsikringen gjelder også alle aktiviteter i barnehagens regi, herunder arrangementer på ettermiddag/kveldstid. Eiendeler er ikke forsikret. Foresatte har selv ansvaret for barnas eiendeler. 

Vedtekter for private barnehager og familiebarnehager

Vedtekter for de private barnehagene i Lindesnes finner du som oftest på deres egne hjemmesider. Vi har likevel presentert noen av dem her på vår nettside. Vedtekter til private barnehager finner du under Vedlegg nede på siden.