Den innebærer blant annet utbygging av ny forretning/næringsbebyggelse i Marnarkrysset og utbygging av infrastruktur i området med omlegging av Marnarveien og ny kryssløsning hvor Marnarkrysset og Imekrysset blir samlet i en ny rundkjøring.

Det er lagt inn en rekke premisser som må følges, blant annet:

  • Forretningsdriften er begrenset til storhandel som salg av biler, motorkjøretøy, trelast, byggevarer, landbruksmaskiner, salg fra planteskoler/hagesentre, møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Det tillattes ikke etablering av forretninger som naturlig kan høre hjemme i Mandal sentrum eller på Alti kjøpesenter. Planen åpner også opp for plassvarende dagligvarehandel.
  • Ny rundkjøring og omlegging av Marnarveien må være etablert før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for forretning- og kontorbebyggelse.
  • Planarbeidet må koordineres med Nye veier AS på en slik måte at planene for Marnarkrysset tilpasses planlegging av tilførselsveien til Mandal by fra nye E39.
  • Det settes inn rekkefølgebestemmelse som sikrer at pendlerparkering skal opparbeides samtidig som omleggingen av Marnarkrysset. Her skal det være sikker parkeringsløsning under tak for sykkel.
  • Fullverdig gang og sykkelvei langs elva for gående og syklister skal opparbeides.
  • Regulanten bes innarbeide plass for el-bil lading innenfor planområdet.

Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsutvikling og oppgradering av dagens infrastruktur med en mer sikker og effektiv trafikkavvikling. Det legges til rette for etablering av ny næringsbebyggelse på området med tilhørende infrastruktur, adkomst, parkering, kollektivholdeplasser og Park & Ride-anlegg.

Les sakspapirer i saken her. 

Klikk for å se debatten i kommunestyret.