1. Siste nyheter
 2. Aktuell informasjon
 3. Høringer
 4. Ledige stillinger
 5. Eiendomsskatt

Nye Lindesnes

Midlertidig fellesnemd og arbeidsutvalget for Nye Lindesnes hadde møte 19. mai 2017.

Les mer

Ledig stilling som sykepleier, 80 % fast…

      Fra midten av august er det ledig en fast 80 % stilling som sykepleier i Lindesnes kommune.

Les mer

Ledig stilling som sykepleier 100 % stil…

        I enhet for varig botilbud for eldre er det ledig en 100 % stilling som sykepleier.

Les mer

Nye Lindesnes

Midlertidig fellesnemd og arbeidsutvalget for Nye Lindesnes hadde møte 19. mai 2017.

Les mer …

Har du lyst å rydde en strand i skjærgården?

holmeDu har nå mulighet til å gjøre en innsats mot marin forsøpling i samarbeid med oss. Samler du sammen søppel som har drevet i land, så henter vi det med båt.

Ta kontakt for informasjon og avtale om henting. Sekker og hansker kan hentes hos Maren eller Mandal Bydrift/Skjærgårdstjenesten.

Kontaktinformasjon

Mandal bydrift/Skjærgårdstjenesten i Mandal og lindesnes

Tlf. 38 27 30 00 | epost:  | Finn oss i kartet

Logo - Maren

Tlf. 38 27 26 00 | Finn oss i kartet | www.maren.no

Lindesnes Omsorgssenter - Livsgledehjem

 

livsglede blomsterLindesnes Omsorgssenter har igjen blitt resertifisert som livsgledehjem. Målet med livsgledehjem er å styrke den aktive omsorgen og sette sosiale og kulturelle behov i sentrum.

Les mer …

Innsamling av arkiver fra private bedrifter

privatarkiv 0020 

Privatarkiver dokumenterer privat sektor og privatarkiverer en viktig del av kulturarven. 

Les mer …

Fellesnemd - Nye Lindesnes

nye lindesnes logo

 

I møtet 22. mars, ble det valgt leder og nestleder for midlertidig fellesnemnd, i tillegg til behandling av andre saker. Referatet fra møtet finner du her.

Les mer …

Njervekollen - forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering for: Njervekollen

Les mer …

Høring, Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017

 

I hht. kommunelovens §§ 44 og 45 legges Formannskapets forslag til Økonomiplan 2017 - 2020, Budsjett 2017, ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret i

perioden 24.11 - 08.12.2016.

Les mer …

Utbyggingsavtale Livold vest AS - offentlig ettersyn

Etter § 17 i lov om planlegging og byggesaksbehandling legges forslag til utbyggingsavtale mellom Lindesnes kommune og Livold vest AS ut til offentlig ettersyn. Forhandlingen omfatter tomt eid av Lindesnes bygg i vedtatt detaljplan for Livold boligfelt, område ned mot E 39 i Sølvberget, Lindesnes kommune.

Frist for innspill settes til 9. august 2016.

Event. innspill sendt til Lindesnes kommune, Pb. 183 Vigeland, 4524 Lindesnes, eller epost:

VEDLEGG

pdfutbyggingsavtale

pdfLivold Overtakelseskart datert 30.6.16

pdfLivold,kart som viser areal som omfattes av avtale 30.06.16

 

Detaljreguleringsplan E39 Livold-Fardal, offentlig ettersyn

Statens Vegvesen

 

Statens vegvesen har utarbeidet detaljregulingsplan for E39 Livold - Fardal. I samsvar med vedtak i Teknisk utvalg i Lindesnes kommune 18.05.16 legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i samsvar med Pbl. §12-10.


Planforslaget legger til rette for ny E39 fra Livold til Fardal. Det anlegges et nytt kryss på Livold. På vestsiden av Tarvannet møtes ny og eksisterende E39 ved den midlertidig anlagte rundkjøringa på Fardal, som nå skal fjernes. På Livold er det regulert inn et større område med formål "samferdselsanlegg". Dette området dekker areal for framtidig videreføring av E39 østover og nytt kryss. Området er i samsvar med vedtatt kommunedelplan for E39 Døle bru – Livold. Ny E39 er planlagt som 4-felts veg, med midtdeler.

 

 

E39 Livold - Fardal detaljreguleringsplan

  

MER INFORMASJON

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39livoldfardal/nyhetsarkiv/reguleringsplan-til-offentlig-ettersyn

INFORMASJONSMØTE
Alle interesserte er velkommen til informasjonsmøte tirsdag 23. august kl.17.00 i kommunestyresalen på rådhuset på Vigeland.

HØRING
Detaljreguleringsplanen ligger ute til høring i perioden 2. juli – 12. september på følgende steder:

- Lindesnes kommune, servicekontoret, rådhuset på Vigeland

- http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39livoldfardal

INNSPILL
Alle som ønsker det, kan gi kommentarer til detaljreguleringsplanen. Eventuelle innspill til forslaget merkes med «E39 Livold Fardal» og sendes innen 12. september 2016 til: eller Teknisk etat, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes

KONTAKTPERSONER
Statens Vegvesen: Kristian de Lange: tlf. 97 54 92 65, eller e-post:

Lindesnes kommune: Cathrine Bordvik, saksbehandler: tlf.38 25 51 00, eller e-post:

Kulturminneplan for Lindesnes kommune 2017-2027

IMG 3139Hvilke kulturminner er viktige for deg? Lindesnes kommune skal lage kulturminneplan og vil gjerne ha innspill fra innbyggerene.

Du er velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Rolf Steinar Bergli, tlf. 90993743 dersom du har tips og ideer om kulturminner som vi bør omtale i planen. Du kan også sende innspill til planen til , eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 1. mai.

Folkemøte 16.mars kl. 18.00-20.30 i kommunestyresalen.

25 personer møtte opp på folkemøtet 16. mars. Etter innledning ved Lena V. Wilhelmsen og presentasjon av planarbeidet ved Rolf Steinar Bergli, var det gruppearbeid. Vi fikk mange gode innspill til planarbeidet. 

Marker "ditt kulturminne" på Servicekontoret

IMG 3122Hanne Thyholt har tegnet kommunekartet på veggen på Servicekontoret på Rådhuset. Nå venter vi spent på innspill fra alle som er glad i kulturminner. På kartet kan du markere kulturminner som er viktige for deg. Kanskje vet du om noe vi ikke har hørt om? Vi vil gjerne vite hvem du er, så fint om du fyller ut en lapp og gir til de som sitter i skranken, så vi kan kontakte deg dersom vi trenger mer informasjon.

Hva er kulturminner

Kulturminner er spor etter mennesker liv og virke, og kan være alt fra et historisk bygningsmiljø til et arkeologisk funnsted. De er viktige identitetsskapere og gir kunnskap og  opplevelser.

lindesnes forsideUlike typer kulturminne

 • Kulturlandskap (røyser, steingjerder, dyrking, hvordan folk levde?)
 • Kulturmiljøer (bygningsmiljøer)
 • Maritime kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner
 • Tekniske og industrielle kulturminner (under vann, sjøhus, fartøyvern og fyrstasjoner)
 • Samferdsel og kommunikasjon (sjøveien, gamle stamveier og rideveier, fra vederekke til telegraf/telefonlinjer)
 • Krigsminner og forsvarsminner
 • Kirkene og kirkegårdene
 • Forsamlingshus, idrett og friluftsliv (skolehus, bedehus)
 • Geologi, fauna og flora
 • Minnesmerker og monumenter
 • Immaterielle kulturminner (håndverk, sagn, musikk, stedsnavn, ord og uttrykk,dialekt, mattradisjoner)
 • Arkiver (private dokumenter, foto, kart og lignende fra privatpersoner, næringsliv eller foreningsliv)

Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på disse

Det er laget et planprogram som beskriver organiseringen av planarbeidet og forslag til innhold i planen. Dette kan du finne her.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte et av medlemmene i prosjektgruppen

 • Lena V. Wilhelmsen (Oppvekst- og kultursjef), tlf. 913 59 720
 • Kjersti E. Skiple Verdal (avdelingsleder teknisk forvaltning), tlf. 992,36 781 
 • Rolf Steinar Bergli, (avdelingsleder kultur), tlf.  909 93 743
 • Anne Lans Syvertsen (rådgiver), tlf. 934 23 586
   

 


Ledig stilling som sykepleier, 80 % fast stilling

 ledig stilling

 

 Fra midten av august er det ledig en fast 80 % stilling som sykepleier i Lindesnes kommune.

Les mer …

Ledig stilling som sykepleier 100 % stilling, vikariat

 ledig stilling

 

 

 

I enhet for varig botilbud for eldre er det ledig en 100 % stilling som sykepleier.

Les mer …

Ledig 100 % fast stilling som barnehagelærer i Hestehaven barnehage

 ledig stilling

 

 


 
Hestehaven barnehage er den største av tre kommunale barnehager i Lindesnes kommune.

Les mer …

Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i Hestehaven og Vigmostad barnehage

 ledig stilling

 

Vi har tre kommunale barnehager i Lindesnes kommune - Vigmostad barnehage, Hestehaven barnehage og Båly barnehage.

Les mer …

Enhetsleder i helse og omsorg

 ledig stilling

 

 

Det er nå ledig en hel, fast stilling som leder i Enhet for forvalting og utvikling i helse og omsorgsetaten, med tiltredelse 1. september 2017.

Les mer …

Ledig stilling i PP-tjenesten ved Kompetansesenter Sør

 Logo kompetansesenteret

PP-rådgiver/rådgiver, 100 % fast stilling. Tiltredelse: August 2017 

Les mer …

Tilkallingsvikarer i skole, barnehage og kulturskole 2016/2017

ledig stilling

Skolene og barnehagene våre vil i løpet av høsten og kommende vår ha behov for lærere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter til kortere og lengre vikariat.

Les mer …

Eiendomsskatt 2017

Kommunestyret vedtok 8.12.16 utvidelse av eiendomsskatten til alle faste eiendommer i hele Lindesnes kommunen gjeldende fra 2017.

• 5 promille på verk og bruk
• 2 promille for øvrige eiendommer
• Det benyttes boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av Skatteetaten for grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten. For de eiendommene som ikke formuesgrunnlaget til skatteetaten kan benyttes, vil takstene fra 2012 legges til grunn.

Informasjonsbrev/Skattegrunnlag

For boliger skal det benyttes formuesgrunnlag (boligverdi) fastsatt av Skatteetaten

For fritidsboliger/fritidseiendommer/annet, er det takster fra 2012 som blir benyttet.

Se vedlagt brev som ble sendt ut i februar 2017, til alle som er berørt

pdfInformasjonsbrev om eiendomsskatt

pdfReviderte retningslinjer Lindesnes kommune,17.02.17

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskattegrunnlaget kan du kontakte oss på E-post:

eller på telefon til sentralbord: 38 25 51 00 

Spørsmål som gjelder boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten må rettes til Skatt Sør, www.skatteetaten.no, tlf. 800 80 000.

 

Mer informasjon om eiendomsskatt:

For øvrig kan man lese mer om boligverdi på skatteetatens hjemmeside Skatteetaten; om eiendomsskatt

Nyttige linker er;

Eiendomsskatteloven 

Beregning av skatt

Bruk av formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på gårdsbruk

Myndighet og handlingsrom

Ny gruppestart - Trening for eldre (65+).

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

 

Torsdag 18. mai 2017 starter Frisklivssentralen i Lindesnes kommune en ny gruppe for deg som er senior (65 +). Påmeldingsfrist 4. mai.

 Dette er et tilbud til alle som trenger litt drahjelp for å komme i gang med fysisk aktivitet. 

Aktivitetstilbud Rolf Steinar Bergli

Tilbudet varer i tre måneder og det blir treninger tre ganger i uka:

 • Mandager fra kl. 14.30 – 15.30 trening på Shapes Vigeland. Sirkeltrening med fokus på styrke og bevegelighet.
 • Onsdager fra kl. 16-17 trening på Lindesnes ungdomsskole. Mye ballspill-innebandy, fotball, kanonball o.l.  
 • Torsdager fra kl. 16-17. Trening i lysløypa. Intervalltrening.

Alle som ønsker å delta må melde seg på før treningene begynner. Vi ønsker å ha en samtale med alle deltakerne og gjennomføre fysiske tester før treningene starter. Det er også viktig å kartlegge om deltakerne har sykdommer eller lidelser som instruktørene bør vite om.

Det vil også være fokus på ernæring og matlaging. Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ofte kan det å ta små grep i hverdagen ha stor betydning. Vi vil prøve å få en ernæringsfysiolog til å snakke om kosthold og tilbereding av mat.

Ta kontakt med fysioterapeut Stina Thuen Imler eller Odd Sanne for påmelding og spørsmål, tlf. 38 25 51 78 eller send epost til
 
Tilbudet er i regi av frisklivssentralen i Lindesnes
.

Gruppetreninger 2017 og 2018:

 • Trening for eldre (65+): Torsdag 18.05.17 – torsdag 29.06.17 og torsdag 17.08.17 – torsdag 14.09.17.
 • KOM I FORM gruppe (20-65 år): mandag 18.09.17-  torsdag 14.12.17.
 • Trening for eldre (65+): torsdag 04.01.18-  torsdag 22.03.18
 • KOM I FORM gruppe (20-65 år): torsdag 05.04.18- torsdag 28.06.18.
 • Trening for eldre (65+): torsdag 16.08.18- torsdag 15.11.18

Tilbud fra Shapes treningssenter om å fortsette treningen

Shapes tilbyr gruppetrening for deg som ønsker å trene sammen med andre

 • Seniortrim - hver tirsdag klokken 12.30 (pågående). 
  Gruppetrening i et rolig tempo, tilrettelagt for eldre, med personlig trener Irina T. Sundtjønn 
  Sprek - hver mandag klokken 16.00 (oppstart 15 mai)
   - Lavterskel gruppetime, en sosial og funksjonell trening, med personlig trener og rehabiliteringstrener Sissel Haaland

Her kan du lese mer om hva tilbudet inneholdet og hva det koster.

Du kan også ta turen innom treningssenteret eller ringe til Mari Røsland som er daglig leder, tlf. 45208951

Tilbud om turgrupper og trening i regi av lag og foreninger

Her finner du lenker til foreninger i kommunen, så kan du sjekke om de har noe som er aktuelt for deg:

Idrettslaget Giv Akt 

Vigmostad idrettslag

Lindesnes Jeger- og Fiskeforening

Lindesnes Pistolklubb

Lindesnes golfklubb

Spangereid helselag

Spangereid idrettslag

Sør Audnedal helselag